30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

Binnenland

Inwoners Zierikzee amper van schrik bekomen na windhoos

De ravage is groot in Zierikzee na de windhoos van gisteren. Havenmeester Marjolein de Voogd zag de to...

Maandag trof een windhoos het Zeeuwse Zierikzee. Een vrouw kwam om het leven, negen mensen raakten gewond en tien tot twintig huizen zijn onbewoonbaar.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Een psalm van David.
Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen, geeft den HEERE eer en sterkte.
2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.
4 De stem des HEEREN is met kracht; de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
5 De stem des HEEREN breekt de ceders; ja, de HEERE verbreekt de ceders van Libanon.
6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
7 De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk ere.
10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.
11 De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

35 En op denzelven dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.
36 En zij de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem.
37 En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.
38 En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet dat wij vergaan?
39 En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte.
40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof?
41 En zij vreesden met grote vreze en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Ps. 29:2

‘s HEEREN wonderstem verbreekt,
Als Zijn grimmigheid ontsteekt,
't Ceed'renbos van Libanon;
Schudt den hogen Sirion;
Ceed'ren, uit den grond gewrongen,
Hupp'len als der rund'ren jongen;
Bergen voelen sidderingen,
Daar z' als wilde stieren springen.


In gesprek
1. Vraag

Maar liefst zes verzen beginnen met “De stem des HEEREN…” Waarom zou David dat doen?

2. Vraag

Welke soorten natuurgeweld kom je tegen in deze psalm?

3. Vraag

Bijna twintig keer noemt David God “HEERE(N)”, De God van het verbond. Waarom zegt hij dat met zoveel nadruk?

4. Stelling

“Klimaatverandering zorgt voor meer natuurgeweld”

5. Vraag

God spreekt door de natuur. Hoe moet je Zijn spreken duiden? Wat leer jij daarvan?

6. Vraag

Citaat uit het artikel: “Karla Feleus uit Zierikzee, voormalig eigenaresse van stomerij De Stomerette, was niet in de stad toen de tornado in amper twee minuten tijd toesloeg. „Maar wat een ravage”, zegt ze. „Ik ga in de haven kijken of mijn boot is losgeslagen. Maar dat is materiële schade. Dat er negen gewonden en een dodelijk slachtoffer zijn gevallen, is veel erger.”

Het natuurgeweld was kort en hevig. Zomaar kan het er zijn. Wat leert het jouw over vergankelijkheid en bereidheid?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Natuurgeweld.

Wij kunnen vanuit de prachtige natuur opmerken dát er een God is. Indrukwekkend is het onweer! Vernietigend de windhozen, valwinden, hagelbuien, modderstromen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en overmatige neerslag. Het geeft dat wij ons dan weer eens ‘mensjes’ weten. Hoe zwak en klein zijn wij toch t.o.v. het natuurgeweld.

Maar Wie God werkelijk is, Zijn karakter en eigenschappen kunnen we niet leren uit de NATUUR, maar uit de SCHRIFTUUR.

Dáár laat Hij zich vinden. Zoekende jongens en meisjes, dáár moet je zoeken. God toont in Psalm 29 dat Hij is de Indrukwekkende, Geweldige en Krachtige God. Hij is de God van het Verbond! De HEERE staat er met hoofdletters!

Hij maakte ook indruk op de profeet Elia met een sterke verscheurende wind, daarna een aardbeving, en dan met vuur, maar Hij kwam tenslotte met het suizen van een zachte stilte. 1Kon.19:11-12

Niet door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest zal het geschieden.

Overige dagopeningen

22 juli 2022 

Reis je met blijdschap?

21 juli 2022 

Energiecrisis

20 juli 2022 

De kracht van het gebed

19 juli 2022 

Hitte in Nederland