22 maart 2021 

Week van het geld

Economie

Spaartoppers en rekenmeesters

Gooi je veel geld over de balk of spaar je juist veel? Het Reformatorisch Dagblad vroeg het via social...

Leren omgaan met geld. Belangrijk in een tijd waarin veel mensen schulden hebben. Toch blijkt er maar weinig aandacht voor. Niet voor niets wordt deze week voor de tiende keer de Week van het geld gehouden. Maar ook vanuit de Bijbel is genoeg te zeggen over omgaan met geld en goed.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheus 6: 19-34

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!
24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen?
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen: zij arbeiden niet en spinnen niet;
29 En Ik zeg u, dat ook Sálomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze.
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
31 Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.

Ps. 49:2

Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd,

Waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt,
Als ik omringd, benauwd ben door 't geweld,
Dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt?
Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt,
En al zijn roem op groten rijkdom bouwt,
Zijn schat behoudt zijn broeder niet in 't leven;
Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven.

In gesprek
1. Vraag

Is veel geld hebben voor jou belangrijk? Waarom wel of niet?

2. Vraag

In Mattheüs 6 zegt de Heere Jezus dat je geen schatten op aarde moet verzamelen. Welke reden geeft de Heere daarvoor? En wat moet je wel verzamelen?

3. Vraag

Mensen moeten niet allereerst schatten op aarde verzamelen. Betekent dit dat je niet mag proberen flink te sparen? Leg eens uit.

4. Vraag

Kan het verzamelen van aardse en van hemelse schatten samengaan? Denk bijvoorbeeld eens aan Abraham, die rijk was, of aan Job, die heel veel bezit had.

5. Vraag

Als je arm bent, leef je vaak dichter bij de Heere.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Geld

‘Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat…’ en verder ‘Wie de overvloed liefheeft, wordt van het inkomen niet zat’. Dat zegt de steenrijke koning Salomo in Prediker 5:9. Als iemand het kan weten, is hij het wel!
Het gaat dus over geld.
Iedereen wil graag zuinig zijn en niet te veel geld uitgeven. Voor weinig geld een kopje koffie met iets lekkers erbij bij de HEMA gaat er wel in bij ons. Of een spijkerbroek voor 75,- euro vinden we duur, maar als erbij staat van 200,- voor 75,- dán vinden we het een koopje! We houden onszelf een beetje voor de gek…, toch?

De Heere Jezus en ook Salomo in ons stukje zeggen eigenlijk: ‘Hoe ga je om met geld? Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen’. Wij willen altijd méér en méér en voor we het weten zitten we eraan vast en dienen we de Mammon. Dat is een afgod. Die kan ons niet helpen in tijden van nood. Die afgod is ongenadig. Heb je geen geld? Dan kan hij niks voor je betekenen… Deze god kan je niet écht helpen en zal je op je sterfbed verlaten.

Hoe anders is het als je een schat in de hemel mag hebben! Als je Jezus mag dienen. Dan kan een dief je dat nooit afnemen. Roest betekent dan helemaal niets en voor een motje wat hier op aarde de prachtigste tapijten opvreet, hoef je ook niet bang te zijn. Hij, Jezus, zorgt voor jou, voor je eten en je kleren. Voor het hier en nú, maar ook voor je ziel. Hij zorgt voor straks! Hoe onbelangrijk is dan toch een mooi pensioen aan het einde van je werkzame leven als Hij op je wacht achter de horizon van dit leven.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid