11 januari 2021 

Wat het weer ons leert

Buitenland

Winterweer in Spanje eist zeker vier levens

Vier mensen zijn afgelopen weekend in Spanje omgekomen door het winterse noodweer dat het land en voor...

In Madrid en omgeving is het afgelopen weekend uitzonderlijk veel sneeuw gevallen. Er ligt een pak van zo'n 25 tot 40 centimeter. Het is voor het eerst in vijftig jaar dat er sprake is van een dergelijke sneeuwval. Ten minste vier personen kwamen om.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 147

1 LOOFT den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij lieflijk is; de lof is betamelijk.
2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen.
3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze alle bij namen.
5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.
6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij tot de aarde toe.
7 Zingt den HEERE bij beurten met dankzegging, psalmzingt onzen God op de harp.
8 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;
9 Die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als zij roepen.
10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
12 O Jeruzalem, roem den HEERE; o Sion, loof uw God.
13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.
14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
15 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
16 Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit den rijm als as.
17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?
18 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien heen.
19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten.
20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah.

Zingen

Meer verzen zingen

Ps. 147:8

Hij zendt op aarde Zijn bevelen;
Zijn woord loopt snel door 's werelds delen.
Hij geeft de sneeuw om 't land te dekken,
En tot een zachte wol te strekken;
Wier wond're vlokken voor elks ogen
Gods macht en wijsheid klaar betogen;
Of strooit weer, ten bekwamen stonde,
Den rijm, als stuivend' as, in 't ronde

In gesprek
1. Vraag

In psalm 147 wordt gesproken over sneeuw. Wat leert het daar over Wie God is?

2. Vraag

In de Bijbel wordt het beeld van sneeuw ook geestelijk gebruikt. Waar bijvoorbeeld?

3. Vraag

Wij kunnen God door twee middelen kennen. Daarover wordt gesproken in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2. Lees dat artikel met elkaar. Op welke manier laat de natuur ons zien Wie God is? (Verg. Rom. 1:20).

4. Stelling

Het vallen van sneeuw is een teken van Gods genade

Toelichting
- auteur Jasper Otte -

Wat het weer ons leert.

Winterweer in Spanje eist vier levens.

God beloofde heel lang geleden aan Noach in het ‘Noachitisch’ verbond dat er voortaan jaargetijden zullen zijn! Zomer en winter worden voorafgegaan door het voorjaar en de herfst. God heeft het ná de zondvloed zo herschikt. Hij belooft, dat al de dagen der aarde zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter niet op zullen houden! God belooft dat in Gen. 8 vers 22

Het kan dus in bepaalde klimaatzones in de winter flink koud worden. Oók nú in Spanje is het uitzonderlijk koud. Het is daar al 50 jaar geleden dat er zoveel sneeuw gevallen is. Het kan verkeren!

Ook in Israël kan het koud zijn. De toppen van de berg Zalmon (Ps. 68:15) zijn in de winter vaak wit. Zie de prachtige kanttekening 32! Alle vuilheid is dan bedekt en klagen wordt triomf. Jesaja spreekt daar ook over in hoofdstuk 1:18. Een vuile ziel kan gewassen en daarmee zo wit als sneeuw worden.

In de lofpsalm van vandaag lezen we meerdere keren over Gods eigenschappen. Het begint o.a. met de belijdenis dat God ‘liefelijk’ is. Hij bouwt, vergadert, geneest en zorgt. Hij gaat ook over het weer! (Vandaar dat we nóóit van slecht weer mogen spreken!). Wolken, regen en groeikracht, voer voor de beesten, het komt volgens de psalmist allemaal door Gods trouwe zorg. Hij zendt Zijn bevel op aarde en geeft sneeuw als wol, rijm als as. Wie zou bestaan voor Zijn koude? De Almachtige kracht van God stuurt dat alles aan! Als daarna de lieflijke zuidenwind weer gaat waaien, smelt alles en vloeit als water weg. Aanbiddelijk groot is God, omdat we Hem kunnen kennen, niet alleen vanuit de prachtige natuur, maar vooral vanuit Zijn Woord. Vers 19 zegt dat God Jakob Zijn WOORDEN, INZETTINGEN en RECHTEN bekend gemaakt heeft. Zo heeft Hij dat ook aan ons gedaan! Wij hebben de Bijbel, waaruit we kunnen leren Wie God is. De titel van dit stukje vertelt ons maar de helft…

Voor wat betreft het winterweer? Voor ons een vraag, voor Hem een zeker weten! God bepaalt of wij nog een mooi pak sneeuw krijgen deze winter of niet.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid