22 maart 2022 

Waken in het einde der tijden

Kerk en godsdienst

Waken in het einde der tijden

Duizenden doden, miljoenen vluchtelingen en een dreigend voedseltekort voor ontelbare mensen: de oorlo...

Duizenden doden, miljoenen vluchtelingen en een dreigend voedseltekort voor ontelbare mensen: de oorlog in Oekraïne roept apocalyptische beelden op. Het zijn de voetstappen van de komende Heere Jezus, zegt ds. J. M. J. Kieviet (71). „Het is daarom zaak om te waken en te bidden.” Maar hoe doe je dat?

Bijbelgedeelte

Lees verder

32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.

33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet wanneer de tijd is.

34 Gelijk een mens buitenslands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf en elk zijn werk, en den deurwachter gebood dat hij zou waken.

35 Zo waakt dan (want gij weet niet wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of in den morgenstond),

36 Opdat hij niet onvoorziens kome en u slapende vinde.

37 En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden, om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

18 Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus.

21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Ps. 98:4

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

In gesprek
1. Vraag

Door de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen daarvan denken meer mensen na over de eindtijd en de wederkomst, zegt dominee Kieviet in het RD-artikel. Herken jij dat bij jezelf?

2. Vraag

In Markus 13 zegt Jezus dat niemand weet wanneer Hij zal terugkomen. Hij zegt wel wat mensen moeten doen. Welke twee zaken moet iedereen doen om zich op de dag van de wederkomst voor te bereiden? (vers 33)

3. Vraag

Het woord "waken" komt vier keer terug in het gelezen Bijbelgedeelte. Wat is dat, waken? Lees ook eens de verwijsteksten (1Thessalonicenzen 5:6, Lukas 21:36)

4. Vraag

Waarom is het nodig om te waken en te bidden? (betrek daarbij eens het voorbeeld van vers 34-35)

5. Vraag

Vers 37: "En hetgeen Ik u zeg, dat zeg ik allen: Waakt."

Luister jij naar deze opdracht?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Waken.

Aangrijpende gedachten komen meestal bij ons op als het gaat over de wederkomst van Christus. Nú is Hij nog de REDDER van de mensheid, maar dán zal Hij veranderen in een oordelend RECHTER. Iedereen zal Hem dan zien! Van die dag en ure weet niemand. Vandaar dat we bereid én verlangend moeten zijn om Hem te kunnen ontmoeten.
In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het over waken. Net zoals een soldaat wakker op zijn post op wacht moet staan.

Het tegenovergestelde wordt beschreven in Matth. 7 bij de in slaap gevallen maagden. Ze zijn allemaal in slaap gevallen! Alleen het genadige bezit van olie in de lampen (de Heilige Geest in het hart) gaf hen de mogelijkheid om de Bruidegom tegemoet te gaan.

Waken is het alert zijn om direct in te grijpen en ons niet te laten verrassen door iets wat zich in onze omgeving afspeelt. Verwachten wij die grote dag met opgeheven hoofd?
Psalm 42 Datheen: “O Heer’! wanneer komt die dag dat ik toch bij U zal wezen, en zien Uw aanschijn geprezen?”

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid