29 juni 2022 

Vrijmoedigheid

Kerk&religie

Majoor Bosshardthuis in het teken van naastenliefde

Het majoor Bosshardthuis van het Leger des Heils ligt in hartje Amsterdam. Jarenlang was het de woning...

Een christen heeft een schoon geweten en helpt anderen onbaatzuchtig, stelt Johannes. Dan kun je in alle vrijmoedigheid tot God komen.

Ook in dit gedeelte spreekt Johannes de gemeente met ‘Mijn kinderkens’ aan. Hij legt uit dat liefhebben niet met woorden alleen plaatsvindt, maar met de daden en waarheid. De kanttekenaren zeggen daarbij: “Dat is: met werken der liefde aan de naasten metterdaad betonen”. Oprechtheid, reinheid, een schoon geweten, dat is waar het hier om draait.

Johannes trekt de lijn door naar je eigen hart. Als je hart, je geweten, je niet veroordeelt (je bent geen huichelaar) dan heb je vrijmoedigheid tot God. Hij is daarom niet onverschillig hoe je leeft en hoe je anderen behandelt. Met welke intentie doe jij iets voor een ander? Niet om er zelf beter van te worden, maar onbaatzuchtig: zonder er zelf voordeel van te hebben. Dan kun je in alle vrijmoedigheid tot God komen.

Bijbelgedeelte

Lees verder

18 Mijne kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.
19 En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem.
20 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.
21 Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God,
22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren en doen hetgeen behaaglijk is voor Hem.
23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zone Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
15 Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde.
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.

Ps. 81:12

"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

In gesprek
1. Vraag

Wat wil de apostel Johannes zeggen met de woorden “en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem”?

2. Vraag

Welke houding vraag God van je als het gaat om het liefhebben van de ander? (zie vers 18)

3. Vraag

Waarom is het hebben van een rein geweten (vers 21) zo belangrijk?

4. Vraag

“En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem”, stelt de apostel. Betekent dit dat God iedere gebed van jou verhoort?

5. Vraag

Een citaat uit het krantenartikel: In haar (majoor Bosshardt) eigen woorden: „Ik ben in dienst van God om mensen te dienen. Niet mij, maar Hem komt alle eer toe.”

Leg uit wat dit citaat te maken heeft met het reine geweten en de vrijmoedigheid tot God, waar Johannes over spreekt.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

22 juli 2022 

Reis je met blijdschap?

21 juli 2022 

Energiecrisis

20 juli 2022 

De kracht van het gebed

19 juli 2022 

Hitte in Nederland