22 februari 2021 

Vriendschap tussen dokter en dominee haalt media

Kerk

Vriendschap dokter en dominee Rouveen: "Toch ben jij niet bang, Harm."

NRC beschreef de vriendschap tussen de Rouveense arts Reza Pezeshki Nia en ds. H. H. Romkes, predikant...

De vriendschap tussen de van origine Iraanse huisarts Reza Pezeshki Nia en de predikant Romkes haalde de landelijke media. Wat kun jij van hun vriendschap leren?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheus 5:13-16

13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden.
14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
15 En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Ps. 103:5

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden.
Hij is het, die ons Zijnevriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden;
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

In gesprek
1. Vraag

Dominee Romkes uit Rouveen is bevriend met de huisarts Reza Pezeshki Nia. Hij spreekt met hem ook over het geloof. Heb jij vrienden die niet christelijk zijn? Zo ja, spreek je met hen ook weleens over wat je gelooft?

2. Vraag

In Mattheüs 5 zegt Jezus dat christenen het zout van de aarde en het licht van de wereld moeten zijn. Hoe kan je dat in je vriendschappen toepassen?

3. Vraag

In psalm 103:5 (ber.) staat dat de Heere ons Zijn vriendschap biedt. Noem eens een aantal overeenkomsten tussen aardse vriendschap en de vriendschap waarover het in de psalm gaat. Zijn er ook verschillen? 

4. Vraag

Wanneer kun je een vriend van God genoemd worden? (Zie Joh. 15:14)

5. Stelling

Ik zou mijn onchristelijke vriend of vriendin graag een keer meenemen naar de kerkdienst.

Toelichting 
- auteur Jasper Otte -

Vriendschap met andersdenkenden.

Jezus leert in de Bergrede dat Zijn kinderen (christenen) een belangrijke plaats hebben in de samenleving. Hij vergelijkt hun doen en laten met zout. Zout wordt gebruikt om het eten meer smaak te geven. Mocht er vocht bij het zout gekomen zijn, dan wordt het smakeloos en moet het weggegooid worden. Best wel een belangrijk gegeven dus hoe we ons op school gedragen moeten of te midden van andere mensen.

Het nare gevolg van de zondeval en een leven buiten het paradijs is ook dat we leven in grote donkerheid en duisternis. God wil echter dat er bij Hem, symbolisch dus in de tabernakel al, altijd licht zou zijn. Er staat daar binnen nl. een gouden kandelaar! Bij God is licht!

Christus Zelf is het Licht der wereld (Joh 8:12). Hij verspreidt licht op ons pad om het donker op te klaren met Zijn Woord en Heilige Geest. In Openbaring 4:5 staat; dat er zeven vurige lampen waren, brandende voor de troon, welke de zeven geesten van God zijn. De Heilige Geest is tegelijkertijd de ‘olie in onze lamp’. Denk maar aan de wijze en dwaze maagden.

Zo wil Jezus ons hier óók leren dat Zijn kinderen licht verspreiden in hun omgeving. Hun leven met  goede werken moet zijn als een licht op een kandelaar. Iedereen moet en kan het dus zien. Er is niets geheims aan een christelijk leven!

Hoe goed is het om God en anderen te dienen!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid