11 maart 2022 

Vrede in Israël?

Buitenland

„Label van apartheid past niet op Israël”

Amnesty International betitelt Israël als een apartheidsstaat wegens de behandeling van Palestijnen. D...

Door al het actuele oorlogsgeweld zouden we het haast uit het oog verliezen: in Israël is er al een jarenlange spanning tussen Joden en Palestijnen. Komt er ooit vrede in het land van vrede?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Een lied Hammaäloth, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook tezamen wonen.
2 Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.
3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen, en het leven tot in der eeuwigheid.

1 Een lied Hammaäloth.
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.
2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
3 Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht.
4 HEERE, doe den goeden wel, en dengenen die oprecht zijn in hun harten.
5 Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de HEERE weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn.

Ps. 133:1 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen

Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.


Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

In gesprek
1. Vraag

Waar komt de jarenlange strijd tussen Joden en Palestijnen vandaan?

2. Stelling

“Als christen heeft het Joodse volk voor mij een speciale betekenis”

3. Vraag

Citaat uit het artikel: “Amnesty doet in haar rapport voorkomen dat in het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen ook sprake is van raciale ongelijkheid”, vervolgt Tucker. „Dat is pertinent onjuist. Het gaat hier niet om ras, maar om een politiek verschil en een onderscheid in nationalistische aspiraties. Ja, op de Westelijke Jordaanoever is feitelijk sprake van segregatie. Maar dat is precies wat de Palestijnen willen met hun verlangen naar een eigen staat.”
Waarom zijn de Joden en de Palestijnen zo gericht op een eigen staat?

4. Vraag

In psalm 133 staan twee beelden die de eenheid tussen broeders/broedervolken laat zien. Welke twee beelden zijn en wat betekenen ze?

5. Vraag

Vraag bij het filmfragment: hoe realistisch denk jij dat de kans op vrede in Israël tussen Joden en Palestijnen is?

Video
Vrede in Israël?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid