6 december 2021 

Voorbereid voor je sterven

Opinie

Leg „laatste wil” rond begrafenis vast in codicil

Koning Hizkia krijgt opdracht zijn „laatste wilsbeschikking” op te maken (Jesaja 38:2). Hij moet alles...

Je voorbereiden op je sterven. Wanneer moet je daarmee beginnen?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Jesaja 38:1-5

1 In die dagen werd Hizkía krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven.

2 Toen keerde Hizkía zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE.

3 En hij zeide: Och HEERE, gedenk toch dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkía weende gans zeer.

4 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Jesaja, zeggende:

5 Ga heen en zeg tot Hizkía: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaar tot uw dagen toedoen.

Ps. 39:3

"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst' is enkel ijdelheid."

In gesprek
1. Vraag

De Heere zegt tegen Hizkia: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven. Wat betekent dat? 

2. Vraag

Hoe kunnen wij ons voorbereiden op ons sterven? Is er naast een geestelijke voorbereiding ook een praktische? 

3. Vraag

Hoe ziet een praktische voorbereiding voor je sterven er uit? Denk daarbij aan een testament en een codocil.

4. Vraag

In het Reformatorisch Dagblad stond onlangs een artikel over onze digitale erfenis. "Ook voor ons digitale bezit geldt dat we niets mee kunnen nemen in het uur van de dood. Internet en sociale media zijn vertrouwd en alledaags geworden, we wonen erin. Maar er komt een keer een laatste druk op de knop, een laatste swipe, een laatste vraag aan Google, Siri of Alexa. Ook hier is van toepassing: bereid uw huis. Wat kun je zelf doen om je digitale nalatenschap ordelijk te regelen?" Beantwoord die laatste vraag eens. 

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Een vervelend en lastig onderwerp deze keer.

Voorbereid zijn op je sterven. Wie denkt er nu aan zijn sterven en alles daar omheen? We schuiven dat toch allemaal zover mogelijk weg? Niet dan?

Tóch weten we allemaal dat het moment van onze laatste ademhaling eraan staat te komen. Daarom mogen wij leren wat er in psalm 90:12 staat in het gebed van Mozes: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”.
We moeten en kunnen weten wat onze eindbestemming is. Eeuwig mét God in de hemel of eeuwig zónder God in de hel.
We kunnen en moeten weten hóe we in de hemel mogen ingaan.
Wat is het toch nodig om te weten dat we geborgen zijn in de Enige Borg en Middelaar tussen God en de mensen, Christus Jezus. Om samen met Hiskia te smeken om een Borg (vers 14) en te weten dat onze zonden vergeven zijn (vers 17b).
Dan is er een ‘adventsverlangen’ om ontbonden te worden en écht vrij te zijn van alle vormen van slavernij.

“O Heer, wanneer komt die dag, Dat ik toch bij U zal wezen, En zien Uw aanschijn geprezen?" Psalm 42:1 berijming van Datheen.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid