7 april 2021 

Voeten wassen in de politiek

Politiek

Waar is bereidheid tot vergeving in Tweede Kamer?

Christenen dienen ook in het politieke bedrijf een houding van vergevingsgezindheid aan te nemen. Geef...

Premier Rutte bevindt zich in zwaar weer. Past christelijke politici een houding van vergeving?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Johannes 13:1-5 en 12-17

1 EN vóór het feest van het pascha, Jezus wetende dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.
2 En als het avondmaal gedaan was (toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskáriot, gegeven had dat hij Hem verraden zou),
3 Jezus, wetende dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven.
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek waarmede Hij omgord was.

12 Als Hij dan hun voeten gewassen en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb?
13 Gij heet Mij Meester en Heere, en gij zegt wel, want Ik ben het.
14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen.
15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.
16 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft.
17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet.

Ps. 86:3

HEER, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.

In gesprek
1. Vraag

Wat betekent het dat de Heere Jezus de voeten van Zijn discipelen wast? Wat laat Hij daarmee zien?

2. Vraag

"Was Witte Donderdag nu bij uitstek niet de dag om met een ‘teiltje water’ de volksvertegenwoordigers langs te gaan en hun voeten te wassen, te beginnen bij de minister-president?", vraagt de auteur van het RD-artikel zich af. Wat bedoelt hij hiermee? En ben je het met hem eens?

3. Vraag

Een christenpoliticus past een houding van vergeving, vindt de auteur. Betekent dat dat je altijd iemands fouten moet toedekken en moet doorgaan alsof er niets is gebeurd? Waarom wel of niet?

4. Vraag

Rutte heeft fouten gemaakt, net als verkenner Ollongren. Zij zullen dat goed moeten maken. Ook wij maken fouten, tegenover anderen, tegenover God. Hoe kan dat weer goedgemaakt worden?

5. Stelling

Rutte moet -zeker van de christelijke partijen- nog een kans krijgen om premier te blijven.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Christelijke politiek.

DIENEN: De Zoon des Mensen, Dat is de Heere Jezus, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen! Hij vernedert Zichzelf door het werk van een dienstbode of slaaf te willen doen. In het voorbeeld van de ‘voetwassing’ leert Hij ons dan ook om ons hoogmoedig mensenhart opzij te zetten. Het is dus in het Koninkrijk van God zaliger te dienen dan om gediend te worden!
VERGEVEN: Bij de Joden moesten ze bij herhaalde fouten drie keer vergeven en daarna hoefde het volgens hen niet meer. Petrus gaat in de ‘overdrive’ en vraagt Jezus of we dan maar 7x moeten vergeven. Hij denkt: laat ik eens overdrijven… Maar Jezus zegt dan: 70x7 maal. Dat betekent ALTIJD vergeving schenken. Vergevingsgezind zijn is Goddelijk en dát wil God terugzien in ons dagelijkse leven.
Er is echter géén dagelijks leven en ook nog eens een apart politiek leven in Den Haag. Op alle levensterreinen moeten we dus vergevingsgezind zijn. Tóch kunnen niet áltijd en alle fouten toegedekt worden. Een klein kind wat jokt, is anders dan een premier die de waarheid vanuit machtspolitiek niet spreekt.  Negatieve gevolgen zullen dan niet uitblijven. Er ligt iets in de kreukels.
Mozes mócht Kanaän niet in.
Saul kón en mocht bijv. geen koning blijven, ook al was het menselijkerwijs begrijpelijk wat hij gedaan had.

Wij leven allemaal buiten het paradijs met de gevolgen van onze zonden, met doornen en distels. Zo vraagt het moed om afstand te nemen van een leugenachtig en machtig man. Maar is dat in dit geval wijs?

Wie het weet mag het zeggen!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid