21 september 2020 

Moet inenten tegen corona verplicht worden?

Gezondheid

Verpleegkundigen tegen verplicht vaccin

Verpleegkundigen en verzorgenden willen geen verplichting van het griep- en coronavaccin voor hun bero...

Een vaccin tegen corona is hét middel om het virus te bestrijden, zeggen velen. Er gaan stemmen op om inenting daarom te verplichten. Mag de overheid dat? En is inenten wel Bijbels?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Romeinen 14:13-23

13. Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft.

14. Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein.

15. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uw spijze, voor welken Christus gestorven is.

16. Dat dan uw goed niet gelasterd worde.

17. Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest.

18. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehaaglijk en aangenaam den mensen.

19. Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot den vrede en hetgeen tot de stichting onder elkanderdient.

20. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor den mens die met aanstoot eet.

21. Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, nochiets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, ofwaarin hij zwak is.

22. Hebt gij geloof? Hebdat bij uzelven voor God. Zalig is hij die zichzelven niet oordeelt in hetgeen dat hij voor goed houdt.

23. Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

Ps. 33:5

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond:
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heid'nen samen
List op list beramen,
God verbreekt hun raad;
Schoon de mogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat.

In gesprek
1. Vraag

Ziekte en gezondheid komen ons uit Gods Vaderhand toe, belijden we in de Heidelberger Catechismus. Wat zegt dat jou persoonlijk?

2. Vraag

Inenten is onder christenen een veelbesproken onderwerp. Sommigen zijn wel ingeënt, anderen niet. Wat kunnen argumenten zijn voor beide standpunten?

3. Vraag

Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, lazen we in Romeinen 14:23. Betrek dat eens op inenten?

4. Vraag

Mag de overheid burgers verplichten om zich te laten inenten?

Toelichting
- auteur Jasper Otte e.a. -

Ieder mens heeft de plicht van God om te zorgen voor zichzelf én voor Zijn schepping. Onder deze zorg hoort ook ‘voorzorg’. In de bouw bijv. zijn Persoonlijke Beschermings Middelen verplicht. Zoals een helm, masker, veiligheidsschoenen, bril en haarnetje etc. Ga je skaten, dan zijn knie en elleboogbeschermers aan te bevelen. Wat denk je van het veelbesproken mondkapje? Zo zijn er ontelbare beschermingsmiddelen die we moeten/mogen gebruiken. Zie Google Persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit hoort allemaal thuis onder het kopje ‘voorzorg’.

Twee mooie voorbeelden van voorzorg zien we ook bij Nehemia en Ezra. Overal onderweg dreigen rovers hun te bestelen. Nehemia (Neh.2:9b) wil voor de reis naar Jeruzalem wél een groep soldaten meenemen ter bescherming voor onderweg en Ezra (Ezra 8:22) durft in precies dezelfde situatie géén soldaten mee te nemen. Beiden gaan met het volle besef en geloof dat God hen beschermt.

Ieder christen weet ook dat God alles bestuurt. De Heidelberger behandelt dat in Zondag 10 onder het kopje ‘voorzienigheid’. ALLES komt ons toe vanuit Zijn Vaderlijke hand. Als een ziekte ons dan ook overkomt, moeten we dat dan maar gelaten over ons heen laten komen? Sommigen zeggen van wél en anderen zeggen van niet. Inenten tegen een besmettelijke ziekte om antistoffen aan te maken kan volgens sommigen dan ook vallen onder het kopje ‘ongehoorzaamheid’. Dit omdat we ons dan zélf bewust ziek maken en er soms een kleine kans is om wel degelijk ernstig ziek te raken.

Anderen achten de risico’s zo klein dat ze inenten als een zegen van God zien om ernstige ziekten te voorkomen. Polio, Bof, Mazelen, Rode hond en vele andere ziekten met nú als laatste Covid-19.

Beide standpunten (vóór of tégen inenten) hebben een punt. Paulus geeft ons vandaag in Romeinen 14 een handreiking. Dáár gaat het over het eten van rein of onrein vlees. Het oordelen en/of veroordelen van elkaar of die persoon het wel of niet eet.

“Hebt gij geloof? Hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt”.

Paulus stelt dat beide standpunten juist zijn als het gebeurt in geloof en de volle overtuiging dat God er in gekend is.

Inenten doe je dus op je knieën! Niet inenten is eveneens knieënwerk!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid