15 maart 2021 

Verkiezingen

Binnenland

Stemmen met een ontsmet potlood

Voor het eerst kan Nederland drie dagen lang naar de stembus. De stembureaus zijn er klaar voor. Met p...

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn maandag van start gegaan. Onder de 18 jaar mag je nog niet naar de stembureaus. Toch kan je ook dan je stem laten horen.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Timotheüs 2: 1-8

1 IK vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen,
2 Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
3 Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker,
4 Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus,
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen in geloof en waarheid.
8 Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting.

Ps. Morgenzang:6

Schenk Uwenzegen bijUw Woord;
Hetrijkdes satansword'verstoord;
Sterk leraars,sterkonz' overheid,
In't werk,door U hunopgeleid.

In gesprek
1. Vraag

Paulus vraagt in 1 Timothëus 2:2 om gebed voor de overheid. Welke reden noemt hij daarvoor?

2. Vraag

Paulus heeft het over "een godzalig leven in alle godvruchtigheid en eerbaarheid". Leg eens in je eigen woorden uit wat hij met die woorden bedoelt. Wat houdt zo'n leven?

3. Vraag

Hoe kan onze overheid zo'n leven in godvruchtigheid en eerbaarheid bevorderen?

4. Vraag

Hoe zou jij concreet voor de overheid kunnen binnen met het oog op de verkiezingen? Noem eens drie gebedspunten.

5. Stelling

Stemmen is de plicht van iedere christen.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Verkiezingen.

De HEERE zoekt altijd het beste voor ons uit! Dat kunnen we vooropstellen. Hij wil dat wij een stil en gerust leven hebben. Maar Hij weet ook dat wij in Nederland leven in en op het domein van de slang! De duivel heeft het voor het zeggen hier. Hij wil ons en Gods goede schepping altijd kapot maken op wat voor manier dan ook! Gelukkig staat Gods ALMACHT boven de machtige satan.
Daarom heeft God dan ook autoriteiten ingesteld die ons in dit ‘jammerdal’ moeten begeleiden. Orde en regel is één ding. Bescherming en onderhouding is een tweede. De HEERE heeft het daarom zo ingesteld dat wij geregeerd worden door een over ons gestelde autoriteit. Dat kunnen onze ouders, meesters, juffen, docenten, ordehandhavers zoals BOA’s en politie zijn. Dit keer denken we dan aan de regering in Den Haag. (Denk ook aan het 5e gebod).

Wij hebben dan ook volgens Paulus de opdracht om voor onze regering te bidden. Zij hebben de plicht om voor goed voor ons te zorgen en ons veiligheid te bieden. De politie nationaal en defensie internationaal.
Maar er zit in ons Bijbelstukje tegelijkertijd een diepere laag onder deze voorbede. God wil nl. dat wij de waarheid in Christus Jezus de Middelaar tussen God en de mensen leren kennen. Onze overheid is daarom in 2021 vér weg van de weg van de HEERE onze God.
Des te meer gebed is er nodig voor hen allemaal.

Zullen we voor onze ‘overheden’ bidden zonder ophouden?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid