12 oktober 2020 

Vergeet de kwetsbare niet

Commentaar

Vergeet de meest kwetsbaren niet

Strengere maatregelen op komst, weer minder bezoekers in de kerkdiensten: de coronacrisis beheerst ste...

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Juist in coronatijd moeten we kwetsbare mensen niet vergeten, aldus het RD-commentaar.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Markus 14:3-9

3 En als Hij te Bethanië was in het huis van Simon den melaatse, daar Hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van groten prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd.
4 En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelven en zeiden: Waartoe is dit verlies der zalf geschied?
5 Want dezelve had kunnen boven de driehonderd penningen verkocht en die den armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar.
6 Maar Jezus zeide: Laat af van haar; wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht.
7 Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun weldoen; maar Mij hebt gij niet altijd.
8 Zij heeft gedaan hetgeen zij kon; zij is voorgekomen om Mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis.
9 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.

Ps. 146:5

't Is de HEER, die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

In gesprek
1. Vraag

Door corona nemen armoede en honger wereldwijd flink toe, schrijft het RD maandag in het commentaar. Jezus zegt in Markus 14:7 iets over de armen. Wat bedoelt Hij daarmee?

2. Vraag

De uitspraak van de Heere Jezus wordt wel eens gebruikt om weinig aan armoedebestrijding te doen, omdat Hij zegt dat er altijd armoede zal zijn. Is dat de bedoeling van de uitspraak, denk je?

3. Vraag

Het aantal coronabesmettingen neetm toe, de coronamaatregelen worden strenger. Hoe vaak denk je, te midden van de coronazorgen, nog aan hen die arm zijn en honger hebben. Hebben zij een plek in je gebed?

Toelichting

-auteur Jasper Otte-

Armenzorg.…
Jezus is samen met de discipelen op bezoek bij één van de vele Simons in die dagen. Vandaar dat hij een bijnaam heeft; ‘De melaatse’. Heel waarschijnlijk heeft Jezus deze Simon gezond gemaakt.
Volgens Johannes 12 heeft Simon ook de twee zusters Martha en Maria met hun broer Lazarus uitgenodigd. Martha was weer druk met bedienen, maar Maria had iets gekocht voor Jezus. Jezus had al drie keer gezegd dat Hij zou gaan sterven.
Blijkbaar is Maria de enige die dát sterven van Jezus héél serieus neemt. Ze heeft dan ook alvast hele dure parfum gekocht om Hem later te kunnen balsemen. Deze nardus zat in een flesje van broos albast en kostte méér dan een gemiddeld jaarsalaris!! Maar uit liefde voor haar Zaligmaker kan ze zich niet inhouden en giet het uit over Zijn hoofd.
De discipelen vinden het pure verspilling en zeggen dat ook overduidelijk tegen Maria. Met dát geld hadden ze de voedselbank een jaar uit de brand geholpen! En vele armen zouden daarmee geholpen zijn! Onder normale omstandigheden zou dat ook zo geweest zijn. Jezus is nl. ook tégen verspilling en geld over de balk gooien. Maar Jezus begrijpt de hartstochtelijke liefde van Maria. Het is dít keer géén verspilling. Hij grijpt deze eenmalige actie aan om wéér een keer te spreken over Zijn aanstaand sterven.
Armen zullen er zijn tot de laatste dag, maar Jezus zegt dat Hij er nog maar even zal zijn. Maria heeft dan ook juist gehandeld; ‘ter voorbereiding op Zijn begrafenis’ heeft zij dat gedaan. Haar goede daad zal altijd herinnerd worden, ja óók nú in 2020 wordt er dus weer aan haar gedacht. De armenzorg staat in dit stukje dan ook niet centraal. Daar zijn genoeg andere Bijbelgedeelten voor gegeven, waar God opdracht geeft om een beker koud water in Zijn Naam te delen met de arme medemens. Het diakenambt is o.a. dan ook als zorg van God ingesteld voor ín de kerk en daarbuiten. Voor ons persoonlijk is de boodschap; doe wél en zie niet om!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid