19 mei 2022 

Verantwoordingsdag

Politiek

Op ‘gehaktdag’ legt kabinet verantwoording af over uitgaven 2021

De derde woensdag van mei is traditiegetrouw Verantwoordingsdag, ook wel gekscherend ‘gehaktdag’ genoe...

De derde woensdag van mei is traditiegetrouw Verantwoordingsdag, ook wel gekscherend ‘gehaktdag’ genoemd. Het kabinet presenteert de jaarverslagen over 2021 en de minister van Financiën, dit jaar voor het eerst Sigrid Kaag, moet zich verantwoorden voor het beheer van de schatkist. Het afleggen van verantwoording komt ook in Gods Woord terug. Iedereen moet uiteindelijk verantwoording afleggen over zijn of haar daden.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 WANT wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden;
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
5 Die ons nu tot ditzelve bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen);
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen.
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehaaglijk te zijn.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

13 En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?
14 Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;
15 Maar heiligt God den Heere in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.
16 En hebt een goede consciëntie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.
17 Want het is beter dat gij wel doende (indien het de wil Gods wil) lijdt, dan kwaad doende.

Ps. 36:3

Bij U, HEER, is de levensbron;
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons 't heuglijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d' oprechten van gemoed
Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp'loos sterven.

In gesprek
1. Vraag

Wanneer leg jij in het dagelijks leven verantwoording af? Geef eens een aantal concrete voorbeelden. Wat doe je dan precies?

2. Vraag

Iedereen moet na het sterven rekenschap afleggen voor God. Waarvan moet men dan precies rekenschap afleggen? (2 Korinthe 5:10)

3. Vraag

De gedachte aan het oordeel is voor de goddelozen "met recht schrikkelijk en vervaarlijk", maar voor Gods kinderen "zeer wenselijk en troostelijk", zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37. Leg die beide zaken eens in je eigen woorden uit.

4. Vraag

Paulus wijst in zijn Korinthebrief de weg aan hen die weten dat ze geen verantwoording kunnen afleggen. Waartoe spoort hij aan (2 Korinthe 5:11)? Wat doe jij met die oproep?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid