15 december 2021 

Troost in rampgebied

Buitenland

Troost te midden van de ellende in Mayfield

„Het kerkgebouw ligt in puin. Maar dé kerk staat nog recht overeind. Die bestaat uit levende gelovigen...

Afgelopen weekend raasde een tornado over delen van de Verenigde Staten. Ds. Reed, predikant in het zwaargetroffen Mayfield, preekt afgelopen zondag in de buitenlucht over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Openbaring 21:1-4

1 EN ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Ps. 69:14

Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof;
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen;
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Juda's steên herbouwen uit het stof.
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Zij, die Zijn naam beminnen, erf'lijk wonen.

In gesprek
1. Vraag

Op de parkeerplaats van het zwaar getroffen kerkgebouw hield ds. Reed een preek over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. "Daar ligt de hoop en de verwachting voor de kerk. Dat is de troost in de enorme ellende die over ons stadje is gekomen."

Waarom is juist dit gedeelte op dat moment zo troostvol, denk je? 

2. Vraag

Hoe het op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde exact zal zijn, weten we niet. Wel zegt de Bijbel wat er niet zal zijn. In Openbaring worden zeven zaken genoemd (Op. 21:2,  21:4, 22:3, 22:5) Zoek de zeven zaken eens met elkaar op. Wat zegt het dat juist die dingen onbreken?

3. Vraag

In 2 Petrus 3 zegt Petrus dat op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gerechtigheid zal wonen. Probeer eens in je eigen woorden aan te geven wat dat betekent.

4. Vraag

Om over na te denken/te bespreken:

Zie jij uit naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Waarom wel/niet?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

De nieuwe hemel en nieuwe aarde komen eraan! Écht advent!

De oude aarde zucht. De aarde wordt oud. De aarde kreunt. Déze aarde bloedt uit duizend wonden. In vers 1 staat tot onze troost dat de oude hemel en de oude aarde voorbij zullen gaan. Alle schepsels zuchten bovendien! Paulus zegt in Rom.8:22-25 dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Net zoals Gods Heilige Geest in hen zucht, zucht óók Gods volk, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Er is gelukkig hoop, adventshoop, vol verwachting zijn wij dat we eenmaal op die grote dag verlost zullen zijn van de zonde en de gevolgen van de zonde. Wij verwachten de Lichtstad met lijdzaamheid.

Lichtstad met Uw paarlen poorten.
https://www.youtube.com/watch?v=zS6VxuyN448

Welk een vreugde zal dát wezen…, eens vereend te zijn met Hem. God Zelf zal bij hen zijn (vers 3), Dáár geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. (Vers 4)

Wie zou dáár niet willen wonen?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid