13 september 2021 

Anderhalvemeterregel verdwijnt

Binnenland

Geen 1,5 meter vanaf 25 september

De regel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten bewaren, komt per 25 september te vervallen. Va...

Dinsdagavond zal het kabinet het officieel bekend maken, is de verwachting: de anderhalvemeterregel verdwijnt. Mogelijk kunnen we daardoor weer elke zondag twee keer naar de kerk.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 84:1-5

1 VOOR den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach.

2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!

3 Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.

4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jonkskens legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning en mijn God.

5 Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

Ps. 84:1

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,

O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.


In gesprek
1. Vraag

Psalm 84 is gedicht door iemand die niet naar de tabernakel kon en ernaar uitzag wel weer in de 'voorhoven des Heeren' te zijn. In hoeverre kunnen we dat vergelijken met de coronatijd waarin we niet twee keer per zondag naar de kerk konden?

2. Vraag

De dichter verlangt naar de tabernakel en is jaloers op de zwaluw en de mus. Waar verlangt hij precies naar en herken je dat?

3. Vraag

Waarschijnlijk kunnen we met het verdwijnen van de anderhalvemetermaatregel weer vaker naar de kerk. Hoe belangrijk is het zondags twee keer naar de kerk te gaan en waarom?

4. Stelling

Een kerkdienst bijwonen via een livestream kan een echte kerkdienst nooit helemaal vervangen.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Terug naar normaal.

God wilde dicht bij het volk Israël wonen. Vanuit de ‘tent der samenkomst’ sprak God met Mozes. God was daar ‘kennelijk’ aanwezig. In onze kerkgebouwen is God óók aanwezig, maar dan met Zijn Woord én Geest. Waar er twee of drie samen gekomen zijn in Jezus’ Naam, dáár wil Hij in het midden zijn! Hij stuurt Zijn dienstknechten die in Zijn Naam de boodschap brengen en bij het afscheid nemen de zegen in Zijn Naam op ons leggen! Vandaar dat ‘leesdienst’ wel mooi kan zijn, maar Zijn zegen wordt dan een ‘zegenbede’.
Hoe blij mogen we zijn met de man die psalm 84 geschreven heeft. Daarin lezen we hoe gezegend we zijn als we op de rustdag naar de kerk mogen!

Het Woord, Wet en Evangelie (Jezus Christus) staan centraal in de prediking tijdens de eredienst. Het is geen plaats voor politiek of andersoortige lezingen. De Sacramenten, Doop en Heilig Avondmaal worden dáár bediend. Dat gebeurt niet vaak in de open lucht (kan wel, op het zendingsveld bijv.).
In de kerk is er plaats voor gebed, dank en aanbidding. Dat kan door middel van het zingen, waardoor vaak harten (emoties) worden geraakt. Oók is er een collecte voor de eredienst en de arme medemens.
Psalm 122 vraagt het ons: “Ga je mee? Kom ga met ons en doe als wij!” Mét of zonder OR-code.

Zie ook zondag 38 van de Heidelberger Cat.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid