30 september 2020 

Hoe belangrijk is de kerkdienst?

Kerk

Geen wijziging voor kerkdiensten en trouwdiensten

De nieuwe aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen, hebben vooralsnog geen gevolg...

Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt. Samenkomsten van meer dan 30 mensen mogen niet meer. Voor kerken geldt een uitzondering.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheüs 18:15-20

15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.
16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.
17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.
18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.
19 Wederom zeg Ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Ps. 26:8

Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel
In't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G', U ter eer, hebt opgericht!

In gesprek
1. Vraag

In Mattheüs 18:20 staat een belofte van God over de kerkdienst. Wat belooft de Heere hier? En wat zegt het jou persoonlijk als je zondag naar de kerk gaat?

2. Vraag

Kerken worden niet getroffen door de nieuwe maatregelen. Ben je de Heere dankbaar voor dit besluit? 

3. Vraag

De overheid mag kerkdiensten niet zomaar verbieden, omdat er een scheiding is tussen kerk en staat. In de Bijbel lezen we dat de overheid Gods dienares is; wat moeten kerken doen als de overheid toch adviseert de kerkdiensten tot het minimum te beperken? 

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Kerkendienst in Coronatijd.

Enkele maanden terug werden de kerken gesloten en mochten de mensen niet meer samenkomen. Nú is alles wat soepeler en mogen we met allerhande maatregelen weer samen naar de kerk. Gelukkig maar, want waar 2 of 3 mensen samen zijn in de Naam van God, dáár wil Hij Zelf aanwezig zijn. Dat is een heel grote troost voor kleine beginnende kerkjes op het zendingsveld, maar even goed een bemoediging voor grotere groepen mensen.
Hoe is God daar dan aanwezig?
In de 1e plaats is Hij daar Zélf met Zijn Heilige Geest.
In de 2e plaats met Zijn Woord en de uitleg daarvan.
In de 3e plaats met het gebruik van de Sacramenten.
In de loop der eeuwen zijn de samenkomsten meer en meer in vaste vorm gegoten (liturgie). Er zijn huisgodsdiensten zónder ambtsdragers of samenkomsten met 30, 300 of 3000 mensen mét ambtsdragers. God heeft beloofd om daar aanwezig te zijn.
God is overal! Ook al ben je alleen in huis, maar God wil in de kerkdienst heel speciaal aanwezig zijn. Het gaat dan ook niet om het gebouw als ‘kerk’, maar om de bijeengekomen groep mensen met daarin de ‘Kerk’ met een hoofdletter. Om die samenkomsten allemaal goed te laten verlopen, heeft God de ambten ingesteld. Efeze 4:11-16.
Trouwens, waar kun je God beter leren kennen dan in de kerk? Moet je wel naar de kerk om God te kunnen kennen/dienen/aanbidden? In de natuur kun je leren dat God bestaat (Hij is er), maar in de kerk wordt Zijn Woord uitgelegd en kunnen we leren WIE God is. Zijn karaktereigenschappen en hóe Hij wil dat wij leven, leren wij vanuit de Bijbel. Ps. 19 Des Heeren wet nochtans….
Vandaar dat we zo blij mogen zijn met een rustdag. Dan hoeven we niet naar ons werk en mogen we rusten. God gebiedt dat zelfs in het vierde gebod. Zie ook Zondag 38 uit de H.Cat. Ook al is de zaterdag een fijne dag, de zondag is en blijft de fijnste, toch?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid