27 september 2021 

Staken: je goed recht?!

Binnenland

Staking in academische ziekenhuizen

Duizenden medewerkers van zeven universitaire medische centra (umc’s) in het land leggen dinsdag het w...

De grootste staking ooit in ziekenhuizen vindt vandaag plaats. Zou jij meedoen?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Petrus 2: 11-18

11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.
13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
14 Hetzij den stadhouders, als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen.
15 Want alzo is het de wil van God, dat gij wel doende den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods.
17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.
18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.

Ps. 67:3

De volken zullen, HEER, U loven;
O HEER, U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen;
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

In gesprek
1. Vraag

Vandaag staken zorgmedewerkers. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden en een beter loon. Vind jij het kunnen dat personeelsleden een dag niet werken? Waarom wel of waarom niet?

2. Vraag

De RMU vindt het Bijbels gezien "heel erg jammer" dat er tot staking wordt overgaan, zegt een woordvoerder in het RD-artikel. Waarom zou hij staken -juist met het oog op de Bijbel- niet toejuichen?

3. Vraag

In 1 Petrus 2 vers 18 staat dat je niet alleen de goede "heren", maar ook de harde onderdanig moet zijn. Betekent dit dat staken nooit kan? Betrek hierbij ook vers 13.

4. Stelling

Staken is in strijd met de Bijbelse opdracht tot werken.

Toelichting
-auteur: Jasper Otte-

Staken: Je goed recht?!

Petrus, Jacobus en Paulus riepen christenarbeiders en christenslaven in hún tijd altijd op om hun heren te dienen en te gehoorzamen. Onesimus als weggelopenslaaf bijvoorbeeld (Filémon) móest zelfs terug om het goed te gaan maken met zijn christenwerkgever.
Veel van die raadgevingen kunnen één op één vertaald worden naar onze huidige tijd.

Goed werkgeverschap wordt door eerdergenoemde apostelen echter óók beschreven. Er zitten dus twee kanten aan de zaak.

Laat het verleden, denk aan de industriële revolutie met de uiterst belabberde en ongezonde werkomstandigheden, een teken aan de wand zijn. De opkomst van het socialisme en communisme is, omdat er een ontstellende tweedeling of kloof was ontstaan tussen de werkende en bezittende klasse.
Mocht je soms zien/horen onder welke omstandigheden er toen gewerkt moest worden, dan gaat je bloed koken! (bv. kledingindustrie in Bangladesh). Naar de mens gesproken is er dan geen andere weg, dan de barricaden op!

Echter…, God leert ons de weg van het gebed en overleg. Staken als woord komt in het apostelwoordenboek niet voor. Mocht er écht onrecht plaats vinden, leg dan heel je weg en wandel bloot voor onze genadige God en Heere.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid