20 oktober 2021 

Squid Game: niet zomaar een spelletje

Binnenland

Netflixserie Squid Game onweerstaanbaar voor jongeren

Het spel Annemaria Koekoek herleeft op het schoolplein. Doet een kind mee? Grote kans dat het is geïns...

De Netflixserie Squid Game is populair. Kinderen en jongeren vergapen zich massaal aan de gewelddadige afleveringen. De Bijbel wijst echter een andere weg.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Galaten 5: 19-26

19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke; van dewelke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Ps. 119:20

Weer van mij af de smaadheid, die ik vrees;
Uw rechten, HEER, zijn goed en vrij van vlekken,
Waarom ik die gestaâg als heilig prees.
Zie al mijn lust tot Uw bevel zich strekken;
Och, dat er kracht en leven in mij reez'!
Wil die door Uw gerechtigheid verwekken.

In gesprek
1. Vraag

Heb jij afleveringen van Squid Game bekeken of heb je anderen hierover horen praten? Wat vind je van de serie?

2. Vraag

In Galaten 5 somt Paulus de werken van het vlees en de werken van de Geest op. Past het kijken van een film als Squid Game meer bij de werken van het vlees of bij de werken van de Geest? Leg je antwoord eens in je eigen woorden uit.

3. Vraag

In het licht van de Bijbel is Squid Game moeilijk goed te praten, zegt Jeroen van der Laan in het RD-artikel. Welke Bijbelse argumenten kun jij (naast Galaten 5) aanvoeren om zo'n gewelddadige film af te wijzen?

4. Stelling

Als ik het Bijbelgedeelte uit Galaten 5 serieus neem, betekent het dat ik flink wat moet veranderen in mijn kijkgedrag.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Films als Squid game.

Er is momenteel veel over deze film met kinderspelletjes te doen. Kinderen zouden na het kijken van de film er nachtmerries van krijgen en angstig worden als ze alleen door het donker moeten.

De film is zo gewelddadig dat zelfs NIET- christenen protest aantekenen en dat er inmiddels een leeftijd van plus 16 aan gekoppeld is.

Het laat zich raden dat dít spel in groot contrast staat met de werken van God de Heilige Geest. Het valt dan ook allemaal onder de werken van het vlees. Zij die zulke dingen doen, kunnen het Koninkrijk van God niet ingaan!
Laten we het niet afdoen met opmerkingen in de trant van “Och het is maar een film als spel” want ‘bijgestaan is meegedaan’.

God zoekt voor ons het goede. Hij is nl. de Fontein van alle goeds! Groter tegenstelling dan het moorden en doden van elkaar is niet denkbaar.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid