31 maart 2022 

Sneeuw op komst

Binnenland

Mogelijk sneeuw op komst

De komende dagen en nachten wordt er sneeuw verwacht. Plaatselijk kan er zelfs meer dan 10 centimeter ...

Na een zonnige maand gaat het komende dagen naar verwachting sneeuwen. Vrijdag ontwaakt een groot deel van Nederland in een witte wereld, verwacht Weerplaza.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 EEN psalm van David, voor den opperzangmeester;
2 Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathséba was ingegaan.
3 Zijt mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
4 Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.
5 Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken en rein zijt in Uw richten.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
8 Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

13 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
14 Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.
15 Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij God mijns heils, zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.
17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandoffers hebt Gij geen behagen.
19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten.
20 Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.

Ps. 51:4

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.

In gesprek
1. Vraag

Psalm 51 is een zogeheten boetpsalm, een klaagpsalm. Waarover klaagt David in deze psalm?

2. Vraag

David vraagt of God hem wil wassen, dan zal hij witter zijn dan sneeuw. Dat is beeldspraak. Leg deze beeldspraak eens in eigen woorden uit.

3. Vraag

Sneeuw is wit en wit is de kleur van reinheid. David vraagt in vers 12 of God hem een rein hart wil scheppen. Wat is dat: een rein hart? En hoe kom je daaraan?

4. Stelling

David smeekt in Psalm 51 om vergeving van zonde. 

Stelling: ook ik vraag God elke dag of Hij mijn zonden wil vergeven.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Sneeuw

Wit als sneeuw is de symbolische kleur van reinheid. Wit, witter, witst, RAL 9001, RAL 9010 of RAL 9016. Er zijn vele schakeringen in de kleur wit. In de Bijbel spreken ze van de állerwitste vorm, vandaar ‘wit als sneeuw’.

In Jesaja 1 wordt de zonde getekend in de kleuren scharlaken of karmozijnrood (Ferrari rood). Voorafgaand aan een hele lijst met ernstige zonden, die de vuilheid van het volk aangeven, moet Jesaja in Naam van God hen oproepen om tot Hem te komen. “Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw”.

De kleren van de hogepriester Josua moeten wit zijn. Maar als zondig mens zijn ook deze ambtelijke kleren vuil en vies. In Zach. 3:3 staat: “Josua nu was bekleed met vuile klederen”. De satan klaagt Josua daarom aan! Hoe erg is het als de ongelovige wereld iemand van de kerk moet aanklagen vanwege ‘vuile kleren’. Maar God neemt het gelukkig op voor Josua en geeft hem schone kleren!

Zo zullen alle kinderen van God straks in de hemel met lange witte klederen gekleed zijn. Alles zal dan rein, schoon en witter zijn dan RAL 9016!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid