1 februari 2021 

Segers wil een jubeljaar

Politiek

Segers (CU): Jubeljaar voor mensen met schulden

De CU wil in de komende kabinetsperiode een extra inzet om mensen met schulden te helpen. Voorman Gert...

Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie (CU) wil een jubeljaar voor mensen met schulden. Wat bedoelt hij daar precies mee?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Leviticus 25:8-19

8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaar zullen zijn.
9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tiende der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.
10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn, en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezitting en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.
11 Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat vanzelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden.
12 Want dat is het jubeljaar, het zal u heilig zijn; gij zult uit het veld de inkomst daarvan eten.
13 Op dat jubeljaar zult gij ieder wederkeren tot zijn bezitting.
14 Daarom, wanneer gij aan uw naaste wat veilbaars verkopen of uit de hand uws naasten kopen zult, dat niemand de een den ander verdrukke.
15 Naar het getal der jaren van het jubeljaar af, zult gij van uw naaste kopen, en naar het getal van de jaren der inkomsten zal hij het aan u verkopen.
16 Naar de veelheid der jaren zult gij zijn koop vermeerderen, en naar de weinigheid der jaren zult gij zijn koop verminderen; want hij verkoopt aan u het getal der inkomsten.
17 Dat dan niemand zijn naaste verdrukke; maar vreest voor uw God; want Ik ben de HEERE uw God.
18 En doet Mijn inzettingen en houdt Mijn rechten en doet dezelve; zo zult gij zeker wonen in het land.
19 En het land zal zijn vrucht geven en gij zult eten tot verzadens toe; en gij zult zeker daarin wonen.

Ps. 136:21,22

Vers 21

Die hun land, dat d' ogen streelt,
Israël heeft toegedeeld;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.


Vers 22

Looft Hem, nu die erfenis,
Naar Zijn woord bevestigd is;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

In gesprek
1. Vraag

Hoe vaak moest het volk Israël een jubeljaar houden? Zie vers 8.

2. Vraag

Wat moest er precies gebeuren tijdens het jubeljaar? Omschrijf eens in je eigen woorden.

3. Vraag

Wat was Gods doen met het jubeljaar?

4. Vraag

Wat is het gevolg van het houden van het jubeljaar? (Zie vers 18-19). Wat zegt dit? 

5. Vraag

Segers wil mensen die een schuld hebben die schuld kwijtschelden. Wat vind je van zijn idee? Kun je het gedeelte over het jubeljaar daarbij betrekken?


Toelichting
- auteur Jasper Otte -

Jubeljaar.

God regeert over Israël. Een zogenaamde Theocratie oftewel Godsregering. Deze regering is uitermate sociaal. God weet dat er zwakke mensen zijn en houdt daar in Zijn regering ook rekening mee. Het is nu eenmaal zo dat er altijd verschil zal zijn tussen rijk en arm.

Er zijn vlijtige mensen en luie mensen. Er zijn lichamelijk sterke mensen en zwakke mensen. Slimme en domme. Handelaars en mensen die dat absoluut niet kunnen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zo zullen er dus óók altijd mensen zijn die in de schulden komen. Soms door eigen schuld en soms door omstandigheden waar ze helemaal niets aan kunnen doen. Die schulden kunnen heel groot en zwaar worden en daarom bestaat er een schuldsanering in Nederland. Na enkele jaren worden de schulden dan kwijtgescholden. Zeker nú in de coronacrisis zullen faillissementen vaker voor gaan komen. Kwijtschelding behoort tot de mogelijkheden. In Israël bestond die schuldsanering ook… Het werd het jubeljaar genoemd.

Wie zou niet jubelen als alle schulden worden kwijtgescholden en iedereen vrij man werd? Het begon in het jaar 50 op de grote verzoendag. Eérst kwam het jaar 49 met de sabbatsrust. Daarna nog een jaar rust. Dus 7 jaarweken zijn 7x7 jaar.

Eérst verzoening met God op de grote VERZOENDAG en daarna met de samenleving.

We kunnen hieruit leren dat God genadig is en dat óók wij dat moeten zijn tegenover onze schuldenaren. Kunnen we hen hun schuld kwijtschelden? Laten we dat dan doen.

-1- De grond en andere bezittingen kwamen dan weer bij de oorspronkelijke eigenaar terecht. Zo werd buitensporige armoede voorkomen.

-2-Men werkte niet op het land en leefde van wat er vanzelf opkwam. Het zogenaamde ‘braken’.

-3-Elke Israëlische slaaf moest worden vrijgelaten.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid