8 februari 2022 

Schade herstellen

Opinie

Wie medemens beledigt, moet schade afdoend herstellen

Het enige wat de uitgever van ”Het verraad van Anne Frank” te doen staat, als hij de moed heeft om zij...

De afgelopen weken is er veel ophef geweest rondom een nieuw boek over Anne Frank. De Joodse rabbijn Jacobs vindt dat alle betrokkenen de schade die is gemaakt, moeten goedmaken.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 EN Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho.
2 En zie, daar was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk;
3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.
4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan.
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem, en zeide tot hem: Zachéüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
7 En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.
8 En Zachéüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

1 EEN onderwijzing van David.
Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.
4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.
5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
6 Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.
7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.
9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.
10 De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.
11 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.

Ps. 32:3

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden;

'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

In gesprek
1. Vraag

Rabbijn Jacobs gebruikt in het RD-artikel een voorbeeld van een zak aardappels. Bespreek met elkaar wat de les daarvan is.

2. Vraag

In Lukas 19 wil Zachéüs  wil ook door zijn daden proberen goed te maken wat hij heeft gedaan. Waarom is enkel "sorry zeggen" voor fouten richting anderen vaak niet genoeg? 

3. Vraag

Elke dag doen wij zonden tegen God. Die kunnen we niet herstellen door er andere, betere daden tegenover te stellen. Hoe kunnen die zonden toch worden verzoend? (Psalm 32:5).  

4. Stelling

Iedere dag sta ik bewust stil bij de zonden die ik heb gedaan en leg ik die zonden voor de Heere in het gebed neer.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Schade herstellen.

Het hele erge van de zonde is dat sommige schade nooooit, maar dan ook nooooit meer hersteld kan worden. Een moord of doodslag kan niet ongedaan gemaakt worden. Iemand buitenechtelijk zwanger maken kan nooit teruggedraaid worden omdat abortus het alleen nog erger maakt! Enz. enz. Soms is er ter verzoening een schadeloosstelling mogelijk. Er wordt dan een geldbedrag gegeven zoals bij Zacheüs.
Sorry zeggen is één, bekering daarna is beter. Niet meer doen dus!

Heel belangrijk is het dat je je fout onder ogen leert zien. En deze ook benoemt (je wordt je dan pas bewust van je fout) en dan belijdt tegenover God en eventueel je naaste.
Aäron moest zijn handen (Lev 16) op de kop van een bok leggen en alles opnoemen wat de Israëlieten verkeerd gedaan hadden. Echt onder ogen zien dus wat er allemaal verkeerd gedaan was.
Deze bok werd de woestijn ingestuurd om te sterven en was het symbool van Christus, Die buiten de stad geleden heeft om met Zijn leven te betalen voor de zonden van Zijn volk.

Met dát Offer alleen is de schade hersteld!

Leg dus allebei je handen op dit offer, dat mag echt hoor!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid