14 juli 2021 

Rust in de vakantie

Binnenland

Vakantie dwingt primair tot bezinning

De ANWB rekent er weliswaar mee dat de vakantieuittocht dit jaar minder groot zal zijn dan voorheen, m...

De vakantie staat voor de deur. Een periode van rust en ontspanning. Hoe breng jij die tijd door?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Hebreeën 4: 1-11

1 LAAT ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.
2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben.
3 Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! Hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.
4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.
5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!
6 Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen wien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,
7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.
8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.
9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
10 Want die ingegaan is in Zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
11 Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelve voorbeeld der ongelovigheid valle.

Ps. 62:1

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

In gesprek
1. Vraag

De vakantie staat voor de deur. Wat is volgens jou het doel van vakantie?

2. Vraag

In Hebreeën 4 wordt vaak gesproken over rust. Rust voor het volk van God. Wat is dat voor rust? Waarin onderscheidt die rust zich van de rust die je in de vakantie hoopt te vinden?

3. Vraag

In vers 11 spoort Paulus de Hebreeën aan om zich te benaarstigen (te haasten/te beijveren) om in de hemelse rust in te gaan. Hoe kun je in die rust ingaan? Wat moet je dan doen? Maar bovenal: wat heef

4. Vraag

Hoe zou jij je vakantietijd kunnen gebruiken om God te zoeken? Noem eens wat concrete voorbeelden.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Vakantie/rust.
Het volk van Israël mocht vanwege hun ongeloof en opstand tegen God niet het beloofde land Kanaän binnengaan. Hebr.3:11 “Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!”. Ze moesten daarom hun hele verdere leven omzwerven in de woestijn, zonder ooit een plekje met rust te vinden.  Het is een omzwerven buiten het paradijs.
In 2021 zien we dezelfde onrust bij de mensen in het algemeen. Het is hier het land der ruste niet! Altijd achter de horizon te willen kijken… ‘Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in God’ zei ene Augustinus.

In Hebr. 4 behandelt Paulus daarom dan ook de rust van het hemelse Kanaän. Mozes wilde dolgraag het beloofde land ingaan. Hij vroeg het dan ook een paar keer. “Vraag het niet meer!” zei de HEERE tenslotte, want Mozes kreeg veel beter. Hij mocht naar de hemel. Dát is de plaats van rust.
De slavendrijver (satan, wereld én ons eigen aardse vlees) zal gelukkig achterblijven in het graf. Door het Evangelie ongehoorzaam te zijn, dat is de Blijde Boodschap niet te geloven, zullen we nooit bij God kunnen wonen. En de échte rust zullen we dan ook nooit vinden. God rustte van al Zijn scheppingswerk om van dat alles te genieten. Zo mogen we óók na zes dagen werken een rustdag hebben om het goede te genieten.

Maar meer nog, zo mogen kinderen van de HEERE nà dit leven ingaan in de eeuwige sabbatsrust die verdient is door Christus. Dán is het pas écht rust!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid