15 februari 2022 

Oorlog dreigt in Oekraïne

Buitenland

Nederlandse in Oekraïne: We blijven voorlopig, maar koffers staan klaar

„Het was schrikken”, toen de Nederlandse Dianne Bernyk-Van der Lingen (45) zaterdagmiddag een mail kre...

Het is spannend in Oekraïne. Komt er wel of niet een invasie van de Russen? Nederlanders in Oekraïne nemen maatregelen voor vertrek, maar zijn niet in paniek. Ze vertrouwen erop dat God voor hen zal zorgen.

David wist wat het was om in tijden van oorlog en oorlogsdreiging op de Heere te vertrouwen. In Psalm 27 spreekt hij uit wáárom hij ten diepste niet bang is voor zijn aardse vijanden. De Heere is namelijk degene die hem "door Zijn Goddelijke kracht of sterkte in het leven houdt en bewaart." (kant. 2)

Zoals een herder zijn schaap, zo placht de Heere mij te bergen in tijden van ongeval en beroerte, zegt David (kant. 12 en 13). Een teer beeld. Op meerdere plaatsen wordt gesproken over God als Herder (Joh. 10), een Herder die Zijn schapen leidt en bewaart.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 EEN psalm van David.
De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens Kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
2 Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.
3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.
4 Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.
5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.
6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE.

31 Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.

Ps. 27:2

Al zie ik zelfs een leger mij omringen,
Nog vrees ik niet; 'k verlaat mij op den HEER;
Al wil men mij door enen oorlog dwingen,
'k Leg mij gerust, hierop vertrouwend, neer.
Deez' éne zaak heb ik begeerd van God;
Daar zoek ik naar; dit zij mijn zalig lot:
Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen,
In 's HEEREN huis mocht wonen hier beneên.

In gesprek
1. Vraag

Mevrouw Bernyk uit Oekraïne heeft al een koffer klaargezet, mocht ze snel moeten vertrekken. "Daar heb ik alleen spullen van waarde in gestopt", vertelt ze in het RD-artikel. "Denk aan mijn persoonlijke Bijbel, een fotoboek, medicijnen."

Zou de Bijbel ook een plek in jouw koffer krijgen, als je snel zou moeten vluchten? Of zou je die in alle haast misschien wel vergeten?

2. Vraag

In Psalm 27 zegt David dat hij niet bang is voor zijn vijanden. Waarom niet, wat is zijn geheim? (vers 1, vers 5)

3. Vraag

In het RD-artikel zegt veldwerker De Wildt uit Oekraïne het volgende: „We geloven dat de Heere de oorlog kan verhoeden. Dan kunnen we hier blijven. Ja, ik ben er rustig onder. Ik voel geen angst. Menselijkerwijs kunnen vannacht de vliegtuigen overvliegen, maar ik mag volledig vertrouwen op de Heere. We hebben vrede in ons hart.”

Wat kun jij van haar houding leren?

4. Stelling

Als je vertrouwt op de Heere, kun je in elk oorlogsgebied blijven. God zal dan namelijk ook daar voor je zorgen.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Oorlog in Oekraïne.

Iedereen weet dat propaganda aan iedere oorlog voorafgaat. Denkende aan de indertijd verspreide leugen van aanwezige massavernietigingswapens in het Irak van Saddam Hoessein, maakt dat we óók nú argwanend tegenover zelfs de VS mogen staan. Tegelijkertijd zijn ook de praatjes die Poetin verspreidt heel eenzijdig.

We mogen hopen en bidden dat de vrede mag terugkeren tussen Rusland en Oekraïne. Al 8 jaar blijkt er daar in het Oosten gevochten te worden.
Nu mogen de mensen van het krantenartikel schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste, bij God dé Almachtige!
In Psalm 27 wordt dat beschreven, maar óók in psalm 91 staat het zo mooi: “Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt”.

Dát allemaal gelovende, neemt niet weg dat het verstandig is om de kortste weg naar de schuilkelders te verkennen. Misschien kan een beetje hamsteren ook geen kwaad.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid