10 mei 2022 

Onrust om abortus

Opinie

Afschaffing abortusrecht geen eindoverwinning

Het uitgelekte conceptvonnis van het Amerikaanse hooggerechtshof heeft de prolifebeweging in de VS en ...

Sinds vorige week een conceptversie van een wet van het Amerikaanse hooggerechtshof over abortus is uitgelekt, lopen de spanningen in de VS en daarbuiten op. In Nederland verbrandden demonstranten dit weekend op de Dam in Amsterdam een exemplaar van het Nieuwe Testament. De hamvraag is: Zal het inderdaad zo zijn dat het hof het recht op abortus schrapt?

Bijbelgedeelte

Lees verder

18 Vliedt de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam; maar die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19 Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20 Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

1 DE woorden van Jeremía, den zoon van Hilkía, uit de priesters die te Anathoth waren, in het land van Benjamin;
2 Tot welken het woord des HEEREN geschiedde in de dagen van Josía, zoon van Amon, koning van Juda, in het dertiende jaar zijner regering.
3 Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Jójakim, zoon van Josía, koning van Juda, totdat voleind werd het elfde jaar van Zedekía, zoon van Josía, koning van Juda; totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de vijfde maand.
4 Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende:
5 Eer dat Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken ten profeet gesteld.

Ps. 104:17

Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn lied.
Ik zal mijn God met lofgezangen eren,
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan,
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan;
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden.

In gesprek
1. Vraag

"Anders dan bijvoorbeeld het thema echtscheiding blijkt de abortuskwestie nog steeds in allerlei landen breed tot ongemak te leiden", staat in het RD-commentaar. Hoe zou het komen dat dit thema zowel bij christenen als niet-christenen voor ongemak zorgt? 

2. Vraag

My body, my choice, my voice (Mijn lichaam, mijn keus, mijn stem). Dat is de spreuk die stond op verschillende spandoeken van abortusdemonstranten. Wat kun je vanuit 1 Korinthe 6: 19 daar tegenin brengen?

3. Vraag

Lees vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus. Wat betekent het dat een christen met ziel én lichaam aan Christus toebehoort? Wat voor praktische gevolgen heeft dat?

4. Vraag

Verheerlijkt dan God in uw lichaam en uw geest, zegt Paulus in 1 Korinthe. Hoe doe je dat?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Onrust in Amerika om abortuswetgeving.

God is de Schepper en Eigenaar van alles wat leeft! Hij heeft ons gemaakt! (Ps. 139:14) In Zijn goedheid en voorzienigheid schept Hij nieuw leven en onderhoudt Hij dat leven. Oók beschermt Hij al het leven met Zijn wet nl. “Gij zult niet doodslaan”. Het nieuwe leven in de baarmoeder is het niet alleen waard, maar het móét ook beschermd worden!
De natuurlijke mens is echter totaal los van God komen te staan. Als wegloper wil deze mens helemaal autonoom (zelfstandig) bepalen wat hij of zij doet. Door een losbandig seksueel leven, buiten of binnen het huwelijk, kan er een ongewenste zwangerschap ontstaan en lijkt abortus de oplossing. Oók vanwege armoede kan er bij een ongewenste zwangerschap verlangd worden naar een abortus. Het zelf ingrijpen met een abortus is dan een puur ‘ik-gerichte’ actie. Het leven beheersen we nl. zelf! Een baby kan en mag niet geboren worden, omdat het leven dan op de ‘ander-gericht' moet worden en dát kost té grote offers.

Het lichaam van een gelovig christen is echter de tempel van de Heilige Geest. God is de eigenaar van ons lichaam en daarom mogen we niet ‘zomaar’ alles doen mét en in ons lichaam. 1Kor.6:19 (roken, overmatig eten en drinken, abortus, jezelf bewust in gevaar begeven enz.).
God Die leven geeft en leven spaart, is het waard om daarméé (mét ons leven) gediend te worden.

Dát is pas écht leven!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid