16 juni 2021 

OnlyFans

Binnenland

OnlyFans doet er alles aan om je verslaafd te maken

Het onlineplatform OnlyFans is vooral sinds de coronacrisis populair. Zes vragen over het platform.

Het digitale platform OnlyFans wint aan populariteit. Ook christelijke jongeren zijn erop te vinden. Kun je als christen gebruik maken van dit platform?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Efeze 5: 1-14

1 ZIJT dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk.
3 Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging.
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet.
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid),
10 Beproevende wat den Heere welbehaaglijk is.
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Ps. 51:1

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden;
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid;
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit,
En reinig mij van al mijn vuile zonden.

In gesprek
1. Vraag

Gebruik jij OnlyFans? Waarom wel of niet?

2. Vraag

In dit artikel (https://www.rd.nl/artikel/929470-opvoeders-onlyfans-is-fout) noemt Jeroen van der Laan van het Hoornbeeck College diverse redenen waarom OnlyFans verkeerd is. Wat zijn die redenen?

3. Vraag

In Efeze 5 zegt Paulus wat christenen wel en wat christenen niet zouden moeten doen. Noem van allebei de categorieën eens drie zaken.

4. Vraag

Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze veeleer, zegt Paulus in Efeze 5: 11. Wat heeft deze tekst te zeggen over het wel of niet gebruiken van OnlyFans?

5. Stelling

Het gebruik van OnlyFans past een christen niet.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid