10 mei 2021 

Onderzoek Singapore: niet vervolging, maar voorrechten kerk verzwakken christendom

Kerk & religie

Onderzoek Singapore: niet vervolging, maar voorrechten kerk verzwakken christendom

Niet vervolging, maar een overheidsbeleid dat de christelijke kerk steunt, bedreigt de toekomst van de...

Hoe meer vervolging, hoe harder de kerk groeit, blijkt uit nieuw onderzoek. In landen waar geen vervolging is, neemt het christendom juist af. Hoe kan dat en wat heeft jou dit te zeggen?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheus 13:1-9 en 18-23

1 EN te dien dage Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.
2 En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat; en al de schare stond op den oever.
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.
4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogels kwamen en aten datzelve op.
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had;
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord.
7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op en verstikten hetzelve.
8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud.
9 Wie oren heeft om te horen, die hore.

18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier.
19 Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene die bij den weg bezaaid is.
20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt;
21 Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.
22 En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.

Ps. 126:3

Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur.

In gesprek
1. Vraag

Als er veel steun vanuit de overheid voor het christendom is, neemt het aantal christenen af, blijkt uit nieuw onderzoek. Hoe zou dat kunnen komen, denk je?

2. Vraag

In Mattheus 13 vers 22 wordt gesproken over de zorgvuldigheden van deze wereld. Leg eens in je eigen woord uit wat daarmee wordt bedoeld en geef eens een paar voorbeelden.

3. Vraag

Zouden christenen in landen waar geen vervolging is zich misschien te druk maken om die zorgvuldigheden der wereld?

4. Vraag

De kerk groeit het snelst in landen met vervolging, zoals in Iran, Afghanistan en China. De onderzoekers geven daar de volgende oorzaak voor: „In deze omgevingen vinden gelovigen in hun geloof een bron van kracht en juist deze toewijding trekt mensen buiten hun geloof aan.”

Wat kun jij van de vervolgde christenen op dit punt leren? 

5. Stelling

Vervolging is een test voor de echtheid van het geloof.

Toelichting
-auteur- Jasper Otte

Kerk in verdrukking.
De komst van Gods Koninkrijk wordt door de satan tegengewerkt. Die zal alles proberen om het Koninkrijk van God tegen te houden. Als het gaat groeien, probeert hij het uit te roeien met wortel en tak! Vooral het tere begin van een ontkiemend plantje. Het Woord van God met de boodschap van redding voor gevallen zondaren (Het Evangelie) zal tegengewerkt worden.

De verkondiging van dat Woord wordt in ons stukje vergeleken met het uitstrooien van zaad. Een klein mosterdzaadje kan uitgroeien tot een grote struik! De satan weet dat en hij zal proberen om het zaad zo snel mogelijk weg te pikken, nog vóór het kan ontkiemen. En als er al iets gaat groeien, dan zal hij onkruid zaaien om het goede zaad te overwoekeren en tegen te staan.
Soms lukt het hem dan ook om door de ‘zorgvuldigheden van de wereld’ het goede plantje minder gezond te laten zijn. Het kwijnt in de schaduw van de wereldse plant van bijv. materialisme. Het geld is bijv. een wortel van alle kwaad en daarom heel gevaarlijk in tijden van voorspoed.
Ook zal satan proberen om door vervolging te onderdrukken. Saulus onderdrukte de éérste christenkerk en het gevolg was dat de christenen zich verspreidden en zó het Evangelie verder de wereld in brachten. Het zal de duivel, de grote draak uit Openbaring tenslotte niet lukken om Gods Koninkrijk tegen te staan.

Uw Koninkrijk kome…!
En het komt!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid