10 februari 2021 

Onbereikt

Kerk

India voert nieuwe ranglijst van onbereikte volken aan

Zendingsorganisatie GlobalRize, die het Evangelie verspreidt via internet, heeft voor het eerst een ra...

Zendingsorganisatie GlobalRize, die het Evangelie verspreidt via internet, heeft voor het eerst een ranglijst samengesteld van volken die nog niet zijn bereikt met het Evangelie. Als Afghaan of Pakistaan kom je zelden of nooit een christen tegen.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheüs 28:16-20

16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had.
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
20 En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Ps. 96:2

Nu moet uw tong de heid'nen noden;
Meldt allen volken Zijn geboden;
Vertelt Zijn wond'ren en Zijn eer;
Groot en prijswaardig is de HEER,
En vrees'lijk boven al de goden.

In gesprek
1. Vraag

De discipelen krijgt in Mattheüs 28:19 een opdracht. Wat moeten ze precies gaan doen?

2. Vraag

Wereldwijd zijn er 3,2 miljard mensen tot wie het goede nieuws nog niet is doorgedrongen. Heeft dat een plaats in jouw gebed?

3. Vraag

Mattheus 28 is niet het enige Bijbelgedeelte waarin gesproken wordt over de zendingsopdracht. Kun je nog andere gedeelten uit de Bijbel opnoemen waaruit blijkt dat zending en evangelisatie een opdracht is?

4. Vraag

Hoe zou jij concreet handen en voeten kunnen geven aan de zendingsopdracht?

5. Stelling

Nederland is zelf zendingsland geworden. Het is niet meer nodig om mensen naar andere landen uit te zenden. In ons land is meer dan genoeg te doen.

Toelichting
- auteur Jasper Otte -

De Bijbel is er voor iedereen.…

Heel speciaal was de band tussen God en het volk van Abraham. Het nationale verbond was ingesteld bij de wetgeving met het volk Israël. Alles in het OT wees ook op de komst van de Messias. De Verlosser Jezus Christus kwam in eerste instantie voor het Joodse volk. Denk maar aan de kruimeltjes die van de tafel vielen en die de hondjes oplikten… (Markus 7:27) De Joden echter hebben Hem grotendeels verworpen! De discipelen en latere apostelen kregen de opdracht om het Evangelie van het Koninkrijk van God te gaan verkondigen. In Handelingen 1:8 lezen we dat ze de opdracht krijgen om éérst in Jeruzalem te beginnen, dan in geheel Judea en Samaria en daarna tot aan het uiterste der aarde! Maar zij moesten wachten op de komst van de Heilige Geest. Bij de uitstorting daarvan in Handelingen 2 gaan de eenvoudige vissers in vreemde talen spreken. Dit was het teken en de instelling van het internationale van het Koninkrijk van God. In Ezechiël 47 wordt het met een stroompje vergeleken. Dat begint bij het altaar in de tempel. Het stroomt de wereld in en wordt steeds dieper. Enkeldiep, kniediep, tot de heupen en daarna zwemdiep.

Het Evangelie van het Koninkrijk van God moet dus worden geproclameerd! De hele wereld moet het horen! Roep uit aan alle stranden!

Gods liefde voor de gevallen en zuchtende schepping is zo groot, dat Hij Zijn enige Zoon als Redder wilde sturen. Dát Evangelie moet in opdracht van Hem (Matth 28:19) verkondigd en uitgedragen worden aan de hele mensheid. God gebruikt daar als middel Zijn Woord voor. Dát Woord moet dan wel in iedere taal overgezet worden. Het moet begrijpelijk zijn. Ik heb niets aan een Bijbel in het Farsi, maar wél aan Gods Woord in een voor mij begrijpelijke taal! En dan nóg heb ik een uitlegger nodig… God wil daar ook mensen (zoals jij) voor gebruiken.

Daarom, wat ben ik blij, écht blij met de BMU!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid