20 september 2021 

Leve de Koning!

Politiek

Rustige Prinsjesdag in beveiligd Den Haag

Wie van zijn fiets valt, kan dat het best op Prinsjesdag pal voor de Grote Kerk in Den Haag doen. Een ...

Leve de Koning: zo klinkt het elke derde dinsdag van september in de Ridderzaal. David riep in psalm 72 hetzelfde uit. En jij?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 72

1 VOOR Sálomo. O God, geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.
2 Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
3 De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
4 Hij zal de ellendigen des volks richten, Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen.
7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
8 En Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor Zijn aangezicht knielen, en Zijn vijanden zullen het stof lekken.
10 De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen, de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle heidenen zullen Hem dienen.
12 Want Hij zal den nooddruftige redden, die daar roept; mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
13 Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in Zijn ogen.
15 En Hij zal leven; en men zal Hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor Hem bidden; den gansen dag zal men Hem zegenen.
16 Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.
17 Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen.
18 Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet.
19 En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen
.20 De gebeden van David, den zoon van Isaï, hebben een einde.

Ps. 72:8

"Zo moet de Koning eeuwig leven!"
Bidt elk met diep ontzag;
Men zal Hem 't goud van Scheba geven,
Hem zeeg'nen, dag bij dag.
Is op het land een handvol koren,
Gekoesterd door de zon,
't Zal op 't gebergt' geruis doen horen,
Gelijk de Libanon.

In gesprek
1. Vraag

David spreekt allereerst over zijn zoon Salomo. Van Wie is Salomo een beeld, een type? En waarom?

2. Vraag

In psalm 72 wordt gesproken over de volmaakte Koning. Wat doet deze volmaakte Koning? Kun je Zijn profiel eens opstellen? (Betrek daarbij onder meer vers 2,4,6,8 en 12-14).

3. Stelling

Op Prinsjesdag ruim ik extra tijd in om voor onze regering te bidden.

4. Vraag

Om mee te nemen op deze Prinsjesdag: 

Alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen en alle heidenen zullen hem dienen, zingt David. Dien jij deze Koning al?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Leve de koning!

Een koning regeert. Hij beschermt en zorgt voor zijn onderdanen. Een goede regering is dan ook een zegen.
David bidt in Psalm 72 voor zijn zoon Salomo, voor de koningen die ná hem zouden regeren, maar óók voor de komende Messias, Koning Jezus (Matt.12:42). David vraagt of de koning in vrede, rechtvaardig én sociaal zal regeren. Ook of hij barmhartig voor de armen zou zorgen en tenslotte vraagt hij dat Salomo lang zou mogen leven.
We moeten jammer genoeg opmerken dat alle aardse koningen (óók Salomo!) fouten hadden en hebben. Oók de koning der Nederlanden maakt fouten en is niet onfeilbaar. Tóch moeten we voor de koning bidden. God wil dat (1Tim. 2:1-2) we bidden voor onze regering zodat wij een stil en gerust leven mogen hebben. Wie wil dat nu niet?

Er is maar één Koning zonder zonden en zonder fouten. En dát is Koning Jezus Christus. Christus betekent gezalfde. Ambtsdragers, profeten, priesters en koningen werden gezalfd. Zo is mét de zalving door de Heilige Geest, Christus aangewezen en (bekwaam gemaakt) toegerust als Koning. Hij heerst over de hele aarde! En alle knie zal nú of later buigen en alle tong zal Hem als koning eren.
Koning Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Hij wil ons dat ook leren. (Matth.11:29)

Leve onze aardse koning Willem Alexander! Dat mogen we gerust als wens uitroepen! Ondertussen weten we dat Koning Jezus leeft tot in eeuwigheid!

Overige dagopeningen

20 oktober 2021 

Squid Game: niet zomaar een spelletje

18 oktober 2021 

The Great Reset en Bijbels visioen

13 oktober 2021 

De Belastingdienst vergeven

11 oktober 2021 

Stilgezet in een niet-maakbare wereld