23 november 2020 

Let op je taal

Binnenland

Meer vloeken in bekroonde kinderboeken

Kinderboeken bevatten in toenemende mate vloeken en grof taalgebruik. Dat blijkt uit een onderzoek van...

Boeken bevatten steeds vaker vloeken of grof taalgebruik, blijkt uit onderzoek van de Bond tegen vloeken. Zou jij doorlezen als je een vloek of grof woord tegenkomt?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Leviticus 24:10-16

10 En er ging de zoon ener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptischen man was; en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twistten in het leger.
11 Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk den NAAM en vloekte; daarom brachten zij hem tot Mozes; de naam nu zijner moeder was Selómith, de dochter van Dibri, van den stam van Dan.
12 En zij legden hem in de gevangenis, opdat hun naar den mond des HEEREN verklaring geschieden zou.
13 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
14 Breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen; daarna zal hem de gehele vergadering stenigen.
15 En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: Een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen.
16 En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling; als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Ps. 73:14

Wie, ver van U, de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt;
Gij roeit hen uit, die afhoereren
En U den trotsen nek toekeren;
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.

In gesprek
1. Vraag

Gods Namen vertellen Wie Hij is. Kun je een aantal Namen van God opnoemen? Wat zeggen die over de eigenschappen van de Heere?

2. Vraag

Houd de antwoorden op de eerste vraag in gedachten. Waarom is vloeken dan zo erg?

3. Vraag

Hoe moet de persoon die vloekt uit Leviticus 24 worden gestraft? Wat vind je van die straf?

4. Vraag

In kinderboeken komen steeds vaker vloeken voor, blijkt uit het RD-artikel. Lees jij door als je een vloek hebt gelezen? Waarom wel of niet?

5. Stelling

Wie God niet looft, vloekt Hem

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Let op je taal!
Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik nooit Zijn Naam!
Taalvervuiling in de vorm van vloeken komt veel voor. God heeft het verkeerde gebruik van Zijn Naam dan ook verboden! Het tegenovergestelde, eerbiedige gebruik vinden we in het “Onze Vader”. We bidden daar in opdracht van Jezus de éérste bede. “Uw Naam worde geheiligd…”. Met eerbied aanbidden dus! Zó hoort het! De Heer als bezitter van alles (Adonai), HEERE (JaWeH de verbondsgod etc.etc.) moet aanbeden worden!
Maar helaas is alles, ja werkelijk álles, al het mooie en goede van Gods schepping door onze zonde vervuild. Vooral ons eigen hart! Daaruit komen de dingen die ons vuil maken (verontreinigen) Markus 7:21-22. Paulus zegt in Rom.3:12-14 ook iets over onze taal. “Hun keel is een geopend graf” (denk aan de lijklucht die uit een open graf kan komen); “slangenvenijn is onder hun lippen” (er stroomt dus gif over onze lippen de wereld in); “hun mond is vol vervloeking en bitterheid” (er kunnen zelfs vloeken en vervloekingen uit onze mond stromen…). Erg he?
De Godslasteraar, hier uit Leviticus, moet dan ook terecht als afschrikwekkend voorbeeld in opdracht van God gestenigd worden. Het opstandige, vloekende misbruik van Gods NAAM is “HEILIGSCHENNIS”. Het is met vloeken alsof je iemand een grote rochel in het gezicht tuft. Kun je je dat voorstellen? Grotere vernedering bestaat er toch niet?!
Terecht moet vloeken dan ook gestraft worden! In grotere films en kortere filmpjes op social media wordt veel gevloekt. Laten we daar toch nooit aan gaan wennen! Wegklikken is de enige remedie. Moderne literatuur kan boordevol godslastering staan…, wegleggen dat negatieve boek! Sta daarom juist positief in het leven en Loof den HEERE mijn ziel, looft God zoals in Psalm 103 S.D.G.!!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid