4 oktober 2021 

Leren van zes weken opvang Afghanen

Binnenland

Afghanen vertrekken uit Harskamp

Na zes weken komt er een einde aan de aanwezigheid van de 630 Afghaanse evacués in Harskamp. Deze maan...

Na zes weken komt er een einde aan de aanwezigheid van de 630 Afghaanse evacués in Harskamp. Deze maandag zijn ze vertrokken naar opvanglocatie Heumensoord bij Nijmegen. Hun verblijf in Harskamp heeft niet voor overlast gezorgd, zeggen betrokkenen. Wél is er bij sommige vrijwilligers een band met hen ontstaan.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheüs 25: 34-40

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
35 Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.
36 Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven?
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien of in de gevangenis en zijn tot U gekomen?
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Ps. 146:7

't Is de HEER, die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weêuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.

In gesprek
1. Vraag

Na zes weken in Harskamp opgevangen te zijn, verlaat een groep van zo'n 600 asielzoekers vandaag het dorp. Vooraf waren er veel protesten tegen hun komst. Waarom?

2. Vraag

In Mattheüs 25 zegt de Heere Jezus hoe onze houding moet zijn ten opzichte van vreemdelingen. Leg eens in je eigen woorden uit wat onze taak richting hen is.

3. Vraag

"Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan", zegt Jezus in vers 40. Hoe bedoelt de Heere Jezus dat?

4. Vraag

De zorgen over de komst van de Afghanen, bleken achteraf onterecht, zegt burgemeester Verhulst in het RD-artikel. Wat kun jij hiervan leren?

5. Stelling

In de Bijbel staat dat je moet omzien naar vluchtelingen. Toch kun je als christen wel tegen de komst van asielzoekers zijn.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Gastvrijheid asielzoekers.

Gastvrijheid of zorg t.o.v. vreemdelingen wordt in Gods Woord heel serieus genomen. Het wordt bij het volk Israël erin gestampt! Deut.10:19 “Daarom zult gijlieden den vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland”. (Zie ook evt. BMU mét de tekstverwijzingen daarbij).

Kinderen van het Koninkrijk van God behoren te zijn als het zout bij de maaltijd, een kaars op een kandelaar en een stad op een berg. Een leesbare brief voor iedereen in de omgeving. Zonder woorden, maar wél met gedrag en daden iets uitstralen! Een leven aangedreven door Gods Geest is geen leven onder ‘stoelen en banken’, maar iedereen mag/moet het horen ’Hoe zalig is het volk dat de God van Jacob mag dienen’ (psalm 146).
(Zie ook het antwoord van vr. 86 van de Heidelberger Catechismus: Waarom goede werken?)

Daarom is opvang van asielzoekers en onze houding jegens hen, ongeacht kleur, geslacht of religie geen middelmatige zaak, maar hoofdzaak!
Moslims komen hier in contact met het Evangelie en evangeliedienaren (mits ze opgezocht worden).
Het geven van een zak winterkleren en gebruikte schoenen aan het Leger des Heils, die dat weer distribueert in de Zeelandhallen onder de onlangs aangekomen vreemdelingen (Syriërs dit keer), wordt door Jezus o.a. vergeleken met het geven van een glas koud water.

Ter info: Voor verdere verdieping zie BMU kernwoord ‘Vreemdeling’ op blz. 942.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid