10 november 2021 

Leren van Van der Vlies

Politiek

Oud-SGP-voorman Van der Vlies (1942-2021): markant, amicaal, ernstig én afhankelijk

Zondagavond overleed op 79-jarige leeftijd Bas van der Vlies, van 1981 tot 2010 Tweede Kamerlid voor d...

Bas van der Vlies overleed begin deze week. Van vriend en vijand genoot de oud-SGP-leider respect. Wat kun jij leren van de manier waarop hij in het leven stond?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalmen 115

1 NIET ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.
2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is nu hun God?
3 Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
4 Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen:
5 Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;
6 Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet
;7 Hun handen hebben zij, maar tasten niet; hun voeten, maar gaan niet; zij geven geen geluid door hun keel.
8 Dat die hen maken hun gelijk worden; en al wie op hen vertrouwt.
9 Israël, vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
10 Gij huis Aärons, vertrouwt op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
11 Gijlieden die den HEERE vreest, vertrouwt op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
12 De HEERE is onzer gedachtig geweest; Hij zal zegenen, Hij zal het huis Israëls zegenen, Hij zal het huis Aärons zegenen.
13 Hij zal zegenen die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten.
14 De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen.
15 Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.
16 Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij der mensen kinderen gegeven.
17 De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn.
18 Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah.

Ps. 115:1

Niet ons, o HEER, niet ons, Uw naam alleen

Zij, om Uw trouw en goedertierenheên,
All' eer en roem gegeven.
Waarom, o HEER, zou 't heidendom, met spot,
Dan zeggen: "Waar, waar is toch nu hun God,
Bij hen zo hoog verheven?"


In gesprek
1. Vraag

Oud-SGP-leider Bas van der Vlies overleed afgelopen zondag. In het RD-artikel wordt hij omschreven als markant, amicaal, ernstig en afhankelijk. Hoe zou jij willen dat anderen jou zouden omschrijven?

2. Vraag

Van der Vlies was een man uit een stuk. Hij genoot daardoor respect van vriend en vijand. Wat kun jij leren van de manier waarop hij politiek bedreef?

3. Vraag

Bij zijn afscheid in de Tweede Kamer citeerde Van der Vlies Psalm 115 vers 1. Waarom is het volgens dat vers zo belangrijk om niet zelf met de eer te strijken, maar God de eer te geven? (Betrek hierbij de kanttekening bij dat vers) 

4. Vraag

Van der Vlies was een zondig mens. Tegelijkertijd ging het hem wel om de eer van God. In hoeverre staat die eer van God in jouw leven centraal?

Toelichting
-auteur- Jasper Otte

Leren van Bas van der Vlies.

De mens leeft van nature zonder God in de wereld. Egoïstisch gericht, zondig en daardoor aan allerhande ellende onderworpen. Op hogescholen en universiteiten kunnen we wat aardse zaken betreft best wat leren, maar als het gaat over het ultieme doel waarvoor we geschapen zijn, dan is er niet veel van te verwachten. De wereld is een smaak- en zoutloos gebeuren. Werken in duisternis en in het geheim.

Hoe geheel anders was dat bij dhr. Van der Vlies. Van hem kunnen we wél wat leren. Want hij was een man met genade. Hij durfde in opdracht van God daarvan te getuigen overal en in het bijzonder als SGP-er in de Tweede Kamer. Van hem mag gezegd worden dat hij het zout der aarde was, een licht op een kandelaar en een stad op een berg. Matt. 5:13-16
Het zout geeft smaak. Licht verdrijft de duisternis. Iedereen mag dan ook de werken van een kind van God zien! Zo ook het werk en getuigenis van dhr. van der Vlies.

We kunnen veel van hem leren.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid