31 mei 2021 

Langzaam naar duurzaam: slinken afvalberg begint thuis

Binnenland

Langzaam naar duurzaam: slinken afvalberg begint thuis

Langzaam naar duurzaam: slinken afvalberg begint thuis

Deze week is het de week zonder afval. Hoe probeer jij duurzaam te leven?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Lukas 16:1-13

1 EN Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.
2 En hij riep hem en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.
3 En de rentmeester zeide bij zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet; te bedelen schaam ik mij.
4 Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen.
5 En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?
6 En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig.
7 Daarna zeide hij tot een ander: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift en schrijf tachtig.
8 En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht.
9 En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.
10 Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig.
11 Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?
12 En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven?
13 Geen huisknecht kan twee heren dienen; want óf hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, óf hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon.

Ps. 24:1

Al d' aard' en alles wat zij geeft,
Met al wat zich beweegt en leeft,
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN.
Hij heeft z', in haren ochtendstond,
Op ongemeten zeên gegrond,
Doorsneden met rivier en meren.

In gesprek
1. Vraag

Toon me je afval en ik kan zien wie je bent, zegt Rachel Kuijlenburg in het RD-artikel. Wat bedoelt ze met die uitspraak? Wat zegt je afval over wie jij bent?

2. Vraag

In Lukas 16 gaat het over rentmeesterschap. Wat is dat precies? En hoe ben je rentmeester over de schepping? Noem eens wat praktische voorbeelden.

3. Vraag

Heeft de Bijbel invloed op de manier waarop jij met je afval omgaat? Waarom wel of niet? 

Zo niet, hoe zou je dat kunnen veranderen? 

4. Stelling

De aarde gaat voorbij, zo staat in de Bijbel. Dan maakt het ook niet zoveel meer uit of/hoe milieubewust ik leef. 

Toelichting.
Auteur-Jasper Otte-

Rentmeester met scheppingsopdracht: De aarde bouwen en bebouwen.

Nadat God alles goed geschapen had, heeft Hij de mens opdracht gegeven om goed voor Zijn aarde te zorgen. Wat een verantwoordelijkheid om voor deze mooie aarde te mogen zorgen! Alles was toen zéér goed! Nú na vele eeuwen weten we dat de natuurlijke hulpbronnen vaak misbruikt zijn. Door menselijk ingrijpen en overmatig misbruik zijn natuurlijke hulpbronnen soms uitgeput en zijn er gigantische afvalstromen.
Er is overmatige houtkap in het Amazonegebied. Gebruik daarom FSC hout.
Ook jagen we met z’n allen tonnen extra CO2 de lucht in door verbranding van fossiele brandstoffen. Wat een afvalberg laten wij achter! Er zijn eilanden met dobberende plastic soep ter grootte van Duitsland en Frankrijk bij elkaar! Elke seconde spoelen rivieren 50 kg plastic de zee in. Door plastic zakjes te hergebruiken wordt dat al minder. De aarde wordt vervuild en kreunt. Het klimaat verandert doordat de mens de aarde slecht onderhoudt (broeikaseffect). De gemiddelde temperatuur stijgt daardoor en daarmee ook de zeespiegel.
Wij mensen hebben er, door ons zondige gedrag, een rommeltje van gemaakt en Gods zéér goede en mooie schepping niet goed onderhouden, maar om zeep geholpen. Vandaar dat er iets moet veranderen. Afvalstromen moeten gerecycled worden en duurzaamheid moet beter tussen onze oren komen.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Iedereen kan een wormenhotel aanschaffen.
Het is trouwens heel leuk om zelf je wormenhotel op school of thuis te maken en je eigen gft-afval te verwerken!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid