28 juni 2021 

Kleren maken de man/vrouw

Binnenland

Waarom oproep tot fatsoenlijke kleding leidt tot verhitte reacties

Blote buiken, diepe decolletés, rafelende shorts en veel te korte rokjes. Drie directeuren haalden vor...

Mag een school van leerlingen vragen zich bedekt te kleden? Over die vraag ontstond vorige week een verhitte discussie. Wat vind jij?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Genesis 3:1-7 en 21

1 DE slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
3 Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
6 En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten.

21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan.

Ps. 45:5

Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.

In gesprek
1. Vraag

Beïnvloedt de Bijbel de manier waarop jij jezelf kleedt? Zo ja, hoe?

2. Vraag

In Genesis 3: 7 en 21 komt kleding ter sprake. Waarom is kleding daar nodig?

3. Vraag

Als het goed is, bepaalt je innerlijk ook hoe je uiterlijk is. Hoe kan je je christen-zijn vertalen naar je kleding? Wat voor uitstraling heb je dan?

4. Stelling

Uitdagende kleding: niks mis mee.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Kledingregels.

In principe is alle schepsel door Gods hand mooi en bewonderenswaardig gemaakt. Wie staat nooit perplex en verwondert zich nooit over de schoonheid van een bloem, de honingbijen, één of ander dier of mens? En bij dat laatste, de mens, gaat het nu nét mis!
De mens, innerlijk geschapen naar het Beeld van God en uiterlijk zéér schoon, leeft jammer genoeg onder de macht van de zonde. Niemand is daarvan uitgezonderd. Na het vallen in de zonde zagen Adam en Eva elkaars naaktheid en ontstond er schaamte. Vandaar dat ze hun ‘schaamdelen’ wilden bedekken met grote bladeren.
God komt hen opzoeken en heeft medelijden met hen. Hij slacht een beest om de vacht te kunnen gebruiken. Het éérste bloed vloeit… En kleding dragen is vanaf dat moment een feit. Lekker warm als het vriest enz. enz.

Door de even zo mooie voortplantingsdrang is er aantrekkingskracht tussen de geslachten onderling. Gelukkig maar, anders zou het met het menselijk geslacht snel gedaan zijn. In onze beschaafde wereld zijn er gelukkig regels en gewoonten ontstaan in de omgang met elkaar. Zo is seksuele omgang voorbestemd om binnen het huwelijk te laten plaatsvinden. Door machogedrag proberen jonge mannen indruk te maken op de vrouwen, die op hun beurt met prikkelende kleding dat gedrag weer uitlokken.
Prikkelende kleding kunnen jullie zelf wel bedenken wat dat is...

Gelukkig zijn er kledingregels bij bepaalde beroepen, bedrijven, ziekenhuizen en dus ook op scholen. Niks mis mee. Toch?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid