6 januari 2021 

Kerken wereldwijd in de clinch met overheid

Kerk

Kerken wereldwijd in clinch met overheid

De strengere coronamaatregelen leiden in diverse landen tot botsingen tussen kerken en de overheid. De...

De strengere coronamaatregelen leiden in meerdere landen tot botsingen tussen kerken en de overheid. De Grieks-Orthodoxe Kerk viert Driekoningen woensdag toch. In Duitsland beëindigde de politie een kerkdienst. En in Canada kunnen zes ouderlingen een boete tegemoet zien.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 92

1 EEN psalm, een lied, op den sabbatdag.
2 Het is goed dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste;
3 Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten,
4 Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp.
5 Want Gij hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal juichen over de werken Uwer handen.
6 O HEERE, hoe groot zijn Uw werken! Zeer diep zijn Uw gedachten.
7 Een onvernuftig man weet er niet van; en een dwaas verstaat ditzelve niet,
8 Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden.
9 Maar Gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de HEERE.
10 Want zie, Uw vijanden, o HEERE, want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.
11 Maar Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben met verse olie overgoten.
12 En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan.
13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
14 Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
15 In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
16 Om te verkondigen dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

Ps. 92:1

Laat ons den rustdag wijden
Met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
Dat w' ons in U verblijden;
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid,
Ons stelt Uw gunst in 't licht,
't Zij ons de nacht bericht
Van Uwe trouw en goedheid.

In gesprek
1. Vraag

Psalm 92 is een lofpsalm, geschreven voor het gebruik op de sabbat. (Hoe) loof jij God op de zondag?

2. Vraag

Wereldwijd liggen kerk en overheid overhoop. Kerken houden toch diensten, terwijl de overheid dat niet wil. Wat vind je ervan dat kerken in deze tijd toch kerkgangers laten komen?

3. Vraag

Lees zondag 28 van de HC. Welke vier dingen komen kerkgangers in de kerk doen. Kan dat ook thuis?

4. Vraag

Zes ouderlingen uit Canada hangt een boete van maximaal tienduizend dollar boven het hoofd. De ambtsdagers noemen het optreden van politie en justitie een schending van de door God geschonken rechten (zie het RD-artikel). Ben je het met die uitspraak eens?

5. Stelling

Kerken moeten de diensten niet koste wat kost door laten gaan. Een goede verstandhouding met de overheid is ook wat waard.

Toelichting
- auteur Jasper Otte -

Kerken wereldwijd in de clinch met overheid.

Vrijheid van godsdienst is niet aan iedere christen gegeven. Het begon al vroeg met het stenigen van de éérste martelaar. Daarná de gevangenneming van Petrus en de vervolging door Saulus. Niets nieuws onder de zon. Het is de verborgen strijd van de satan tegen Christus. “Waarom vervolgt gij Mij?” zo zei Christus.

In veel landen zijn christenen in de minderheid en wordt het dienen van God op velerlei wijze tegen gestaan. Dat kan door medeburgers gebeuren, maar ook door de overheid. Soms is dat ook nog eens een dictatuur. In China bijvoorbeeld zijn daarom vele ‘huiskerken’.

Hoe prachtig mooi is het om in Nederland te wonen en in vrijheid naar de kerk te mogen gaan.

In de kerk dienen we God. Er is daar een communicatie tussen de mens en God. Verticale ‘Godsdienst’. God spreekt door de mond van de voorganger de groet en zegen uit. Wij mogen op onze beurt in gebed en gezang tot Hém gaan. De preek is een proclamatie van wat God ons te zeggen heeft! Het eindigt ook weer met het opleggen van de zegen op de gemeente. Of bij een leesdienst het afsluiten met de zegenbede.

Ondertussen is er ook een collecte geweest, waaruit het gemeenschappelijke in de diaconie blijkt. Er is dus ook horizontale ‘Godsdienst’. Het ontmoeten van elkaar ná de dienst hoort daar ook bij. Er is dus een ontmoeting met medegelovigen en soms zijn er de sacramenten van Doop en Heilig Avondmaal.

Nú zijn we echter door de dreiging besmet te worden met het coronavirus verstoken van de eredienst. Het is wel zo verstandig om besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan en daarom zijn de diensten afgeschaald tot kleine groepjes of zelfs tot enkele deelnemers. Zo wenst de overheid het in Nederland en zoekt daarmee het beste voor ons allemaal.

Psalm 92 is en blijft één groot loflied op heel de eredienst. Naar kerk gaan is dus helemaal geen straf, toch?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid