16 februari 2022 

Jezus volgen

Kerk & religie

Zeven bemoedigende ontwikkelingen voor christendom wereldwijd

Een christen die in Nederland om zich heenkijkt, ziet veel zorgelijke ontwikkelingen: teruglopend kerk...

Het volgen van Jezus is een oproep en een bevel van God zelf. Hoe geef jij daar gehoor aan?

De schriftgeleerde uit vers 19 gaat voortvarend te werk. Hij wil Jezus volgen, waar Hij ook heengaat. De schriftgeleerde spreekt de woorden uit in vertrouwen, resoluut. Het is in hem te prijzen. Het lijkt een onvoorwaardelijke keuze. Een voorbeeld, toch?

Uit het antwoord van Christus blijkt wel dat zijn keus een overhaast besluit is. Jezus vraagt hem om de kosten te overrekenen. Zelf heeft Hij geen plaats om uit te rusten, geen woning, geen woonplaats. Hij leeft met zijn discipelen van het gegevene. Opmerkelijk is ook dat de schriftgeleerde komt met zijn uitroep na dat hij wellicht getuige is geweest van een wonder, namelijk de genezing van de schoonmoeder van Petrus.

Jezus volgen betekent niet dat het comfortabel zal zijn. Bijbeluitlegger Matthew Henry zegt: “Laat hem die Christus wil volgen, de ergste ongemakken en ontberingen ervan weten.” Maar ook: “Uitstel in de uitvoering (van het volgen) is even erg als overhaasting in het nemen van een besluit. Laat het nooit gezegd kunnen worden, dat wij tot morgen hebben uitgesteld, wat wij vandaag konden doen.”

Bijbelgedeelte

Lees verder

18 En Jezus vele scharen ziende rondom Zich, beval aan de andere zijde over te varen.
19 En er kwam een zeker schriftgeleerde tot Hem en zeide tot Hem: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.
20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge.
21 En een ander uit Zijn discipelen zeide tot Hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heenga en mijn vader begrave.
22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

1 Een gebed van David. HEERE, hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed, met onbedrieglijke lippen gesproken.
2 Laat mijn recht van voor Uw aangezicht uitgaan, laat Uw ogen de billijkheden aanschouwen.
3 Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst, Gij vindt niets; hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet.
4 Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord Uwer lippen gewacht voor de paden des inbrekers;
5 Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
6 Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, hoor mijn rede.

Ps. 17:3

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

In gesprek
1. Vraag

Jezus lijkt niet direct blij te zijn met de woorden van schriftgeleerde. Waarom niet?

2. Vraag

Lees nogmaals vers 21 en 22. Wat bedoelt Jezus met de woorden: “laat de doden hun doden begraven.”?

3. Vraag

Bijbeluitlegger Matthew Henry zegt: “Laat hem die Christus wil volgen, de ergste ongemakken en ontberingen ervan weten.”

Wat is de reden van zijn uitspraak?

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “Het christendom verspreid zich steeds meer over de aardbol. In 1900 woonde 95 procent van alle christenen in een overwegend christelijk land. In 2022 is dat aantal gedaald tot 53,7 procent. Tegen 2050 zullen de meeste christenen (50,4 procent) over heel de wereld in landen wonen waar de christenen geen meerderheid vormen.”

Welke woorden van Jezus horen bij dit citaat? En wat is jouw opdracht als christen dan?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid