23 februari 2022 

Jezus’ almacht

Opinie

Neergang in drie generaties

Hoe zal de kerk in de toekomst overleven? We weten en belijden dat God Zijn kerk in stand houdt. In Zi...

Jezus stilt de storm op het Meer van Galilea. Zijn almacht wekt verbazing op bij de discipelen.

De discipelen waren doorgewinterde vissers. Een storm op het Meer van Galilea was hun niet onbekend. Toch laat hen deze storm de schrik om het hart slaan. Ze wekken Jezus op uit zijn slaap. Hij stilt de storm, zo volkomen dat het water niet nog uren onrustig is, nee, het is gelijk kalm.

Christus’ almacht doet hen verwonderd uitroepen: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? Ze konden het weten dat God almachtig is. Ze waren bij de wonderen geweest. In Mattheüs 8 lees je, voor dit gedeelte, maar liefst over drie wonderen waar de discipelen getuige van waren. Maar hier dringt de almacht van God als het ware pas echt tot hen door. Matthew Henry zegt: “Alles in Hem is bewonderenswaardig, niemand is zo wijs, zo beminnelijk als Hij.”

Bijbelgedeelte

Lees verder

23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.
24 En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.
25 En Zijn discipelen bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan.
26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.
27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

1 Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda: Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.
2 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daar inga, hetwelk de getrouwigheden bewaart.
3 Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.
4 Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid, want in den HEERE HEERE is een eeuwige rotssteen.
5 Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze, Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.
6 De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen.
7 Het pad des rechtvaardigen is geheel effen; den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht.

Ps. 3:3

Ik lag en sliep gerust,
Van 's HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij';
Hij ondersteunde mij
In 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog' wezen.

In gesprek
1. Vraag

Jezus vraagt de discipelen waarom ze vreesachtig zijn (zie vers 26). Was die vrees onterecht? Waarom wel/niet?

2. Vraag

Als de storm gestild is, verwonderen de discipelen zich. Noem twee redenen voor die verwondering.

3. Vraag

Calvijn zegt bij dit gedeelte: “Zij (de discipelen) hadden moeten bedenken, dat de Godheid van Christus door den slaap des vleesches niet werkeloos gemaakt was, en tot deze de toevlucht moeten nemen; maar nu houden zij zich stil tot de uiterste nood hun dringt; en alsdan overvalt hun een bovenmatige angst, zoodat zij meenen verloren te zijn, tenzij Christus wakker worde. Dit is de reden waarom Hij hen van ongeloof beschuldigt.”

Hoe hadden de discipelen moeten reageren? En wat kunnen wij hiervan leren?

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “Het gebeurde onlangs in Irak dat een straatventer tot geloof in de Heere Jezus kwam. Zijn familie had hem verstoten en hem van zijn bezittingen beroofd. En toen kwam de Heere Jezus over in zijn leven. Stralend van blijdschap zei de man: „Ik heb Jezus gezien.” Hij straalde zo’n vreugde uit dat zijn kinderen diep onder de indruk zijn en nu willen weten wie Jezus is en hoe zij Hem ook kunnen leren kennen.”

Hoe zie je hierin Gods almacht?

5. Stelling

“Wij zijn geneigd om Gods almacht te onderschatten”

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid