26 april 2022 

Inwoners van Gods Koninkrijk

Binnenland

Brommerkabaal in de vroege ochtend van Koningsdag

In veel plaatsen is het een bekend fenomeen: in de vroege ochtend van Koningsdag jakkeren tientallen j...

Morgen is het Koningsdag. We vieren de verjaardag van Willem-Alexander, de koning van Nederland. Wat betekent het eigenlijk om inwoner te zijn van een Koninkrijk?

Bijbelgedeelte

Lees verder

8 Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9 Teth. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
10 Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.
11 Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken;
12 Lamed. Om des mensen kinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.
13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.

1 EEN psalm van David.
De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen.
2 Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren.
3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?
4 Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert.
5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.
6 Dat is het geslacht dergenen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, dat is Jakob. Sela.
7 Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.
8 Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig; de HEERE, geweldig in den strijd.
9 Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.
10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela.

Ps. 145:2

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren.

In gesprek
1. Vraag

Willem-Alexander is koning van Nederland. God is Koning van de hele aarde. Noem eens twee overeenkomsten en twee verschillen tussen onze koning en de Heere als Koning. 

2. Vraag

"Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk vermelden", zegt de dichter in psalm 145. Wat is er precies zo heerlijk aan het Koninkrijk van God? Noem eens drie punten uit de eerdere verzen.

3. Vraag

Een koning krijgt eer, dat is te zien op Koningsdag. Hoe krijgt God eer in jouw leven?

4. Vraag

Gods Koninkrijk is er altijd, het zal nooit verdwijnen. Als je de Heere niet dient, zal je dat Koninkrijk niet binnengaan. Wat betekent dat voor jou?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid