12 juli 2021 

Interne strijd nekt CDA

Politiek

Interne strijd nekt CDA

De commissie-Spies, die op verzoek van het CDA-partijbestuur de gang van zaken rond de laatste Kamerve...

Het CDA publiceerde afgelopen weekend een rapport waarin stond waar het fout was gegaan rondom de verkiezingen. De conclusie? De partij is intern verdeeld en heeft daardoor het verlies aan zichzelf te danken.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Markus 3: 20-26

20 En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten.
21 En als degenen die Hem bestonden, dit hoorden, gingen zij uit om Hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten Zijn zinnen.
22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.
23 En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen?
24 En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan.
25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan.
26 En indien de satan tegen zichzelven opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde.

In gesprek
1. Vraag

Jezus spreekt in Markus 3 vanaf vers 23 een gelijkenis uit. Leg die gelijkenis eens in je eigen woorden uit. Hoe kun je als huis of koninkrijk tegen jezelf verdeeld zijn?

2. Vraag

Waarom kan een huis/koninkrijk niet bestaan als het tegen zichzelf is verdeeld?

3. Vraag

Verdeeldheid is niet goed. In de politiek niet en thuis niet. Maar ook in de kerk heerst soms verdeeldheid. Waarom is dat zo schadelijk? En wat is nodig om die verdeeldheid tegen te gaan?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Verdeeldheid/Eenheid.

Verdeel en heers! Dat zou een slogan van de duivel kunnen zijn. Hij veroorzaakte de breuk tussen de mensheid en God! Verdeeldheid is dan ook een vrucht van hoogmoed, bittere nijd, jalousie en twistgierigheid. Jacobus zegt daarvan dat dat aards en duivels is (Jacobus 3:14-15). Kortweg, het is zonde!

Jezus daarentegen roept op tot eenheid en verdraagzaamheid en dat als vrucht van de liefde. Hij vraagt daar om bij Zijn Vader als Hij bidt in Joh. 17:22-23 ‘…opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt...’
Eén alleen kan makkelijk vallen. Twee mensen houden elkaar vast (denk aan bergbeklimmers aan één touw) en een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken (Prediker 4:12). Daarom is Jezus Christus voor ons onmisbaar. Eén twijg breekt snel, een bundel met vele twijgjes samen is niet kapot te krijgen!

In de werktuigbouw bestaan er formules om aan te tonen dat een kabel die bestaat uit losse draden sterker is dan één massieve kabel met weliswaar dezelfde doorsnede. De gewikkelde kabeldraden versterken elkaar namelijk!! Zo is teamwork ontzettend belangrijk. Kijk maar eens wat een mierenkolonie en een bijenvolk allemaal verzet! Met één bij kun je geen honing oogsten! En daarom is eenheid en saamhorigheid een onmisbaar gegeven wil iets succes hebben.

Alleen samen krijgen we een bepaalde vijand/corona/zonde er onder! Samen met vrienden en vriendinnen, maar belangrijker nog zoek je kracht en eenheid bij Immanuël!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid