18 mei 2022 

In het licht wandelen

Kerk&religie

Evangelische gemeente Geleen komt samen bij het Rode Kruis

Net even buiten het centrum van Geleen staat, verscholen achter de huizen, een wit gebouwtje met een r...

Johannes zet het licht en de duisternis tegenover elkaar. Als je in het licht wandelt, heeft dat gevolgen voor je verhouding tot God en de gemeente waar je deel van uitmaakt.

Johannes is scherp in deze verzen. “Als je zegt gemeenschap te hebben met God, maar in de duisternis wandelt, doe je de waarheid niet.” Je bent een leugenaar. Johannes doelt op de dwaalleraars in de gemeenten, maar ook op een ieder die nu nog zo leeft.

Daar tegenover stelt Johannes het wandelen in het licht. Het heeft twee gevolgen: Je hebt gemeenschap met God en met elkaar, dat wil zeggen, de gemeente om je heen. De schept ook verplichtingen. Is jouw wandelen in het licht zichtbaar voor anderen?

Bijbelgedeelte

Lees verder

5 En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is en gans geen duisternis in Hem is.
6 Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk.
3 Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging.
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet.
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

Ps. 43:3

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

In gesprek
1. Vraag

De apostel Johannes gebruikt het beeld van licht en duisternis. Noem eens twee andere voorbeelden uit de Bijbel waar dit beeld ook te vinden is?

2. Vraag

Lees nogmaals vers 7. Welke twee gevolgen heeft het wandelen in het licht?

3. Vraag

Maak de twee gevolgen van de vorige vraag eens concreet voor jezelf. Wat betekent dat voor jouw leven?

4. Vraag

Waarom schrijft Johannes zo nadrukkelijk in vers 7: “en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Wat heeft dat te maken met wandelen in het licht?

5. Vraag

Citaat uit het krantenartikel: „We ervaren verbinding met elkaar als broeders en zusters en zijn blij dat Gods Woord in Geleen klinken mag. We zijn natuurlijk maar een klein lichtje in een grote plaats, maar we hebben veel te verwachten van God. De gemeente in Filadelphia was ook maar klein, maar Jezus kende haar en gaf ook daar een open deur om Zijn Evangelie te delen.”

Hoe verhouden jouw gedachten over wandelen in het licht zich met dit citaat?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid