13 april 2022 

Ik ben de ware Wijnstok

Kerk & religie

Elise Verschuure voor GZB uitgezonden naar Colombia

Vanuit de hervormde gemeente Veenendaal (Julianakerk) is recent Elise Verschuure uitgezonden naar Colo...

Jezus vergelijkt zich met een wijnstok, een heel gewone, bescheiden plant. Het sierlijke is zichtbaar in de ranken. Ben jij zo’n rank die vrucht draagt, tot eer van Hem?

De wijnstok is een plant die snel zich uitbreidt. Bijbeluitlegger Matthew Henry zegt daarbij: “Christus zal bekend worden als zaligheid tot aan de einden der aarde.”

De vrucht van de wijnstok strekt tot eer van God. De gelovigen zijn de ranken en worden veronderstelt in Christus te zijn. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid én een onmogelijkheid. Als het goed is geeft dat spanning. Het is een werk ‘in ons, zonder ons’, maar wel een uiterst noodzakelijk werk.

Een kenmerk van het leven van een christen, als rank van de wijnstok, is dat hij vrucht draagt. Dat kan ook niet anders. In Christus zijn, geeft vruchten. Tegelijk is het een opdracht: vruchtbaar zijn. Ook over de onvruchtbare rank is Christus helder: ze worden weggenomen. Matthew Henry zegt, waarschuwend: “Onvruchtbare belijders zijn ontrouwe belijders, maar ook niet meer dan dat.”

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.
2 Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en alle die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb.
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.


1 Welgelukzalig is de man die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.
2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heendrijft.
5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Ps. 1:2

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.

In gesprek
1. Vraag

Wat is het ‘vrucht dragen’ en waarom is dat zo belangrijk? (vers 2 en 5)

2. Vraag

Is het belangrijk hoeveel vrucht je draagt? Waarom wel of niet?

3. Vraag

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 86.
Vr. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?

Antw. Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heiligen Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen Godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Wat leer je uit de catechismus over het belang van ‘vruchten dragen’?

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “In de uitzenddienst ging ds. H. Russcher voor. Hij preekte over Johannes 15:1-17 met als thema ”Vruchtdragen voor God”. Hij benadrukte dat zendingswerkers van nature slechts „onaanzienlijke, dunne, slappe, holle stengels” zijn, maar dat ze de levenssappen van de Geest mogen doorgeven, mits ze ín de Wijnstok blijven.”

Leg uit wat de predikant hiermee bedoelt.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid