1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

Onderwijs & opvoeding

„Altijd gaat het over doorstuderen. Maar waarom?”

Mbo’ers zijn onmisbaar in de samenleving. Maar de maatschappij beseft dat veel te weinig. Daarover zij...

In Nederland is een groot tekort aan MBO’ers, maar vaak krijgen zij juist weinig waardering. Een directeur is toch niet belangrijker als een vuilnisman? En: iedereen heeft een roeping, hoe ga jij om met jouw roeping?

Jij hebt je talenten gekregen van God. Wellicht ben je goed in pianospelen, lassen of scheikunde leren. Onze talenten zijn heel verschillend, kijk maar om je heen in de klas. Niet iedereen heeft dezelfde talenten en ook niet iedereen heeft evenveel talenten, leert Jezus ons in de gelijkenis van de talenten.

Vijf, twee of een talenten, dat maakt geen verschil hoe je er mee om moet gaan. Iedereen heeft een roeping, zegt godsdienstdocent Gert-Jan Casteleijn. Hoe ga jij me je roeping om? En: hoe kijk jij naar anderen met een ander talent?

Bijbelgedeelte

Lees verder

14 Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over.
15 En den enen gaf hij vijf talenten en den anderen twee en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.
16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won andere vijf talenten.
17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.
18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren.
19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten en hield rekening met hen.
20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heere, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen.
21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heren.
22 En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heere, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen.
23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heren.

24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt;
25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe.
26 Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb.
27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaars gedaan hebben, en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.
28 Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene die de tien talenten heeft.
29 Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.
30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Ps. Morgenzang: 2 en 3

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar 't lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt.

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.


In gesprek
1. Vraag

Waarom krijgt niet iedereen evenveel talenten? Zie vers 15

2. Vraag

Hoe gaan de drie personen met hun talenten om?

3. Vraag

Jij hebt ook talenten gekregen. Wat is (een van) jouw talent(en) en hoe zet je dat talent in?

4. Stelling

“Ik heb mijn talenten van God gekregen en zet me daarmee in voor Zijn Koninkrijk”

5. Vraag

Citaat uit het artikel: “Hilbert: „Ik was eens bij een klant. Toen ik bijna wilde vertrekken, riep hij zijn zoontje. De man wilde een kast in elkaar gaan zetten. Hij zei tegen zijn kind: „We gaan ons nu verlagen tot timmermanswerk.” Dat slaat nergens op. Ik kan daar echt boos om worden. Ook dat wij zogenaamd laagopgeleid zijn, klopt niet.”

Hoe spreek jij over laag- en hoogopgeleid?

6. Videovraag

Citaat uit het videofragment: “Het gaat erom hoe je je talenten hebt ingezet en niet om je status”
Hoe komt het we voor die status toch zo gevoelig zijn?

Video
Iedereen heeft een roeping

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

22 juli 2022 

Reis je met blijdschap?

21 juli 2022 

Energiecrisis

20 juli 2022 

De kracht van het gebed

19 juli 2022 

Hitte in Nederland