4 juli 2022 

Het lied van Mozes

Kerk & religie

„Psalmberijming van Datheen vertolkt kernachtig wat in het hart leeft”

Ze blijven geliefd: de psalmen in de berijming van Petrus Datheen. Zeker als het over de verwoording v...

Het volk van Israël is veilig door de Schelfzee gegaan en de Egyptenaren zijn voorgoed verslagen. Mozes zingt een danklied, omdat God wonderen heeft gedaan.

Het lied van Mozes is het oudste lied dat wij kennen uit de Bijbel. De stijl is verheven, met levendige beelden. Het lied heeft als hoofdthema dankbaarheid, Mozes zingt Gods lof.

Volgens Matthew Henry heeft Mozes een tweetal redenen gehad om hier dit lied te zingen.
-De eer van God: Ik zal den HEERE zingen.
-Hij beschrijft de verlossing. Daarbij twee aandachtspunten: de vernietiging van de vijand en Gods bescherming en leiding van Israël.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den HEERE dit lied en spraken, zeggende: Ik zal den HEERE zingen, want Hij is hogelijk verheven; het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.
2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; Deze is mijn God, daarom zal ik Hem een lieflijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen.
3 De HEERE is een Krijgsman; HEERE is Zijn Naam.
4 Hij heeft Farao’s wagens en zijn heir in de zee geworpen; en de keur zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee.
5 De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen.
6 O HEERE, Uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht; Uw rechterhand, o HEERE, heeft den vijand verbroken.

20 En Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit haar na, met trommels en met reien.
21 Toen antwoordde Mirjam hunlieden: Zingt den HEERE, want Hij is hogelijk verheven, Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort.
22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af, en zij trokken uit tot in de woestijn Sur; en zij gingen drie dagen in de woestijn en vonden geen water.

Ps. 68:11

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,
God zal Zijns vijands kop verslaan;
Dien haar'gen schedel vellen;
Die trots, wat heilig is, onteert,
En, daar hij schuld met schuld vermeert,
Zich tegen Hem durft stellen.
De HEER heeft Zelf ons toegezeid:
"'k Zal u, door macht en wijs beleid,
Uit Bazan weer doen komen;
U zullen, als op Mozes' beê,
Wanneer uw pad loopt door de zee,
Geen golven overstromen."

In gesprek
1. Vraag

Mozes zingt een lied tot eer van God. Waarom kan hij niet zwijgen en jubelt hij het hier uit?

2. Vraag

Lees vers 2 nog eens. Noem in eigen woorden waar Mozes over zingt.

3. Vraag

Dezelfde schuchtere man die niet durfde te spreken tegen de Farao omdat hij ‘zwaar van tong’ was, zingt het hier onbekommerd uit waar het hele volk bij is. Hoe kan dat zo veranderd zijn?

4. Vraag

Citaat uit het artikel: „Ook kerkgangers die altijd uit de psalmberijming van 1773 zingen, herkennen bekende dichtregels van Datheens hand, zoals Psalm 42:1: „Als een hert gejaagd, o Heere, Dat verse water begeert, Alzo dorst mijn ziel ook zere. Naar U, mijn God hooggeëerd.” (…) Die woorden raken het hart. Datheen wist de diepte van zonde en genade te peilen, én te verwoorden.”

Waarin lijken de woorden uit een psalmberijming op het lied van Mozes?

5. Vraag

Welke woorden uit de psalmen blijven jou bij, hoor of zing je graag? Hoe komt dat?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

22 juli 2022 

Reis je met blijdschap?

21 juli 2022 

Energiecrisis

20 juli 2022 

De kracht van het gebed

19 juli 2022 

Hitte in Nederland