21 februari 2022 

Het gebed van Jona

Kerk & religie

De opmars van gebedenboeken: bidden met de woorden van een ander

Gebedenboeken kunnen rekenen op groeiende belangstelling. Bidden met de woorden van een ander heeft zi...

Jona bidt, terwijl hij in de vis is. Hij roept God aan in zijn nood, maar is tegelijkertijd al overtuigt van Gods redding.

De zeelui hadden gebeden tot de God van Israël. Jona had het wellicht aangehoord, maar niet meegebeden. Nu is hij overboord gegooid en door de door God gestuurd vis ingeslikt. Dan gaat de profeet van God bidden.

Jona gebruikt in zijn gebed woorden uit de Psalmen. Uit ruim twintig psalmen citeert de profeet. Hij schets in vers 2-8 zijn benauwde situatie. Het scheelt niet veel of hij verdrinkt. Daarbij ziet Jona ook vast op de Gods uitredding. Hij zegt: “Ik zal U offeren met een stem van dankzegging.” Terwijl de omstandigheden nog steeds benauwd zijn, spreekt Jona over Gods goedheid.

De benauwde omstandigheden kunnen ook aanleiding zijn voor ons smeekgebed. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. Jona is daarin, ondanks zijn zonden, een voorbeeld.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 En Jona bad tot den HEERE zijn God, uit het ingewand van den vis.
2 En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.
3 Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij heen.
4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.
5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden.
6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE mijn God.
7 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE; en mijn gebed kwam tot U in den tempel Uwer heiligheid.
8 Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.
9 Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.
10 De HEERE nu sprak tot den vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

1 Een onderwijzing van David, een gebed, als hij in de spelonk was.
2 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, ik smeekte tot den HEERE met mijn stem.
3 Ik stortte mijn klacht uit voor Zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid.
4 Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt Gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op den weg dien ik gaan zou.
5 Ik zag uit ter rechterhand, en zie, zo was er niemand die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij; niemand zorgde voor mijn ziel.
6 Tot U riep ik, o HEERE; ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden.
7 Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik.
8 Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij zult gedaan hebben.

Ps. 142 : 1 en 7

'k Riep tot den HEER' met luider stem;
Ik smeekt' en riep vol angst tot Hem;
'k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht
In mijn benauwdheid voortgebracht.


Voer mij uit mijn gevangenis,
Tot roem Uws naams, die heerlijk is;
Dat mij 't rechtvaardig volk omring',
En vrolijk van Uw weldaân zing'.

In gesprek
1. Vraag

Als Jona bidt, doet hij dat met de woorden uit maar liefst twintig psalmen. Waarom zou hij dat doen?

2. Vraag

Lees vers 4 en vers 9 nogmaals. Welk vertrouwen spreekt Jona uit? Hoe komt hij aan dat vertrouwen?

3. Vraag

Citaat uit het artikel: “Soms kunnen wij geen woorden vinden om te bidden. Dan is het altijd nog waar wat Psalm 5 zingt: dat de Heere iedere zucht aan ons hart ontgleden, opmerkt.”
Waarom is het gebed voor jou zo belangrijk?

4. Stelling

"Bidden is als ademhalen, je kunt niet zonder"

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid