17 mei 2022 

Heilig verklaard

Opinie

Heiligverklaring Titus Brandsma botst met Schrift

Op de heiligenkalender van de Rooms-Katholieke Kerk prijkt vanaf zondag een nieuwe naam: die van Titus...

Zondag werd de Nederlandse priester en verzetsheld Titus Brandsma heilig verklaard door de Roomse Kerk.

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 PAULUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS door den wil Gods, en Timótheüs, de broeder,

2 Den heiligen en gelovigen broederen in Christus die te Kolosse zijn: Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.

3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;

4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen;

5 Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;

1 MIJNE kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

2 En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

3 En hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn.

6 Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft.

Ps. 62:5

In God is al mijn heil, mijn eer,

Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

In gesprek
1. Vraag

Titus Brandsma, een Rooms-Katholieke priester, werd zondag heilig verklaard. Wie was deze man? Zoek eens wat informatie  

2. Vraag

Als iemand heilig wordt verklaard, mogen mensen tot die persoon bidden en vragen om hun "voorspraak". Lees de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 26, de eerste alinea. Waarom botst het bidden tot iemand anders dan tot God met de Bijbel? 

3. Vraag

Paulus spreekt in Kolossenzen 1 ook over heiligen. Wat voor soort mensen bedoelt hij daarmee?

4. Vraag

Met het aanbidden van Brandsma onteert men Christus, staat in het RD-artikel. Waarom?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Heiligverklaring Brandsma.

Heilig heeft de volgende betekenissen: 1) Deugdzaam 2) Dierbaar 3) Gecanoniseerd 4) Geestelijk volmaakt 5) Gelovig 6) Gemeend 7) Gewijd 8) Glorierijk 9) Godsdienstig 10) Hemelsgezind 11) Onaanraakbaar 12) Onaantastbaar 13) Onzondig 14) Sacraal 15) Sacrosanct 16) Sanctus 17) Serieus 18) Vereerd 19) Verheerlijkt 20) Verheven 21) Vroom 22) Wild .
(Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/heilig)

Ieder rechtgeaard protestant christen gruwt van de heiligverklaringen door de paus van Rome. Een goed leven is alleen een heilig leven als we 100% leven tot eer van God en onze naaste. Dat is in kort de boodschap van God door de hele Bijbel heen als eis gesteld aan ons mensen. Helaas zijn wij zondig van aard en absoluut niet heilig. Oók Gods kinderen blijven aan deze kant van het graf strijdend met en tegen hun zondige aard en gevoelens. (Ik ellendig mens zegt Paulus in Romeinen 7:24). Bij de mensen is niemand heilig!

Dáárom kwam Gods Zoon om als zondeloos en heilig MENS de Redder van ons zondige mensen te zijn. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem! Alle zgn. heiligverklaringen van de R.K. doen dan ook afbreuk aan het enige offer van Christus.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid