24 maart 2021 

Gulle gevers

Binnenland

Achterban blijft goede doelen trouw

Gulle gevers lieten de christelijke goede doelen tijdens de coronacrisis niet in de steek. Het afgelas...

Gulle gevers lieten de christelijke goede doelen tijdens de coronacrisis niet in de steek. Ben jij ook zo'n gulle gever? En wat zegt de Bijbel over het delen van je geld?

Bijbelgedeelte

Lees verder

2 Korinthe 9:6-19

6 En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.
7 Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.
8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn;
9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.
10 Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid;
11 Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God.
12 Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;
13 Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen;
14 En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u.
15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Ps. 34:5

Vreest, vreest Hem t' allen tijd',
Gij, heiligen, daar g' ondervindt,
Dat hij, die God vreest en bemint,
Gebrek noch schade lijdt.
In honger komt noch moed,
Noch kracht den jongen leeuw te baat,
Maar die den HEER zoekt vroeg en laat,
Mist nimmer 't nodig goed.

In gesprek
1. Vraag

Paulus spreekt in 2 Kor. 9 vers 7 over een blijmoedige gever. Wanneer ben je dat?

2. Vraag

Paulus spreekt in vers 15 over "Gods onuitsprekelijke gave." Wat bedoelt hij daarmee?

3. Vraag

Waarom is het belangrijk te geven? Neem daarbij 2 Kor. 9 vers 11 en 12 eens mee. 

4. Vraag

Sommige goede doelen kregen het afgelopen jaar door corona minder geld binnen. Anderen merkten niet zoveel verschil. Draag jij ook bij aan goede doelen? Waarom wel of niet?

5. Vraag

Christenen moeten bezitten als niet-bezittende, hoor je misschien weleens. Wat wordt er met deze uitdrukking bedoeld? En ben het met deze zin eens?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Geven.
Geven is voor de meesten onder ons nog niet zo gemakkelijk. Het moet ons ‘egoïsten’ geleerd worden. Van onszelf zijn we ik-gericht, maar God wil dat nu juist anders hebben.
Geven kan bestaan in tastbaar materiaal zoals geld, maar ook je tijd, je energie en krachten kun je weg schenken als vrijwilliger.
Meestal is het geven van een klinkend geldstuk in de collectebus het meest gangbare. Ritselend is nog beter!

Waarom geef je? Om een goed gevoel te krijgen? Om andere tekortkomingen daarmee te verdoezelen en zodoende een ‘wit voetje’ bij God te halen? Dan zitten we goed mis!
Een arme weduwe legde haar laatste muntje op de offerschaal… anderen gaven met veel vertoon grote sommen geld. En tóch gaf die arme weduwe alles!
God ziet het als we vrekkig zijn of als we er niet onderuit kunnen (nooddwang) om te geven. Hij zal óók zijn zegeningen daaraan afmeten volgens 2Kor.9 vers 6. God heeft de blijmoedige, gulle gever lief.

Hijzelf heeft (ZICHZELF) in Zijn eniggeboren Zoon weggeschonken aan een vijandige wereld. Dank God voor deze ONUITSPREKELIJKE gave.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid