16 mei 2022 

Gods Naam

Kerk&religie

Ds. Sonnevelt voor studenten: Waak voor uitersten in ontmoeting met cultuur

Gods koninkrijk wordt gebouwd uit allerlei volken en culturen. Maar hoe verhoudt het christendom zich ...

Bij je geboorte kreeg je een naam van je ouders. Bij die naam word je iedere dag genoemd. Voor God komen we in de Bijbel veel verschillende namen tegen. Die namen leren je wie Hij is en wat Hij doet.

Mozes staat bij het brandende braambos. Hij hoort dat God hem roept om naar zijn eigen volk te gaan. Mozes wil weten hoe hij mensen uitlegt wie God is. “Hoe is Zijn Naam”? Gods antwoord: “IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.” Je mag het ook vertalen met “IK BEN DIE IK BEN.” God voegt er nog aan toe dat Hij de God is van Abraham, Izak en Jakob en dat Zijn Naam tot in eeuwigheid er is. Zo mag Mozes leider worden van het volk Israël, het volk waar God Zelf voor zorgt.

Calvijn schrijft in zijn commentaar op Exodus dat de Naam van God hier ook nog iets ander betekent: “En verder onderwijst Hij hem over Zijn onmetelijke macht, opdat Mozes er niet aan zou twijfelen dat hij onder Zijn leiding in alles overwinnaar zou zijn.”

Bijbelgedeelte

Lees verder

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden, en zij mij zeggen: Hoe is Zijn Naam? wat zal ik tot hen zeggen?
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, uwer vaderen God, de God Abrahams, de God Izaks en de God Jakobs, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.
16 Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen: De HEERE, uwer vaderen God, is mij verschenen, de God Abrahams, Izaks en Jakobs, zeggende: Ik heb ulieden getrouwelijk bezocht en hetgeen dat ulieden in Egypte is aangedaan;
17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal ulieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land der Kanaänieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing.
18 En zij zullen uw stem horen; en gij zult gaan, gij en de oudsten van Israël, tot den koning van Egypte en gijlieden zult tot hem zeggen: De HEERE, de God der Hebreeën, is ons ontmoet; zo laat ons nu toch gaan den weg van drie dagen in de woestijn, opdat wij den HEERE onzen God offeren.
19 Doch Ik weet dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand.
20 Want Ik zal Mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al Mijn wonderen, die Ik in het midden van hetzelve doen zal; daarna zo zal hij ulieden laten vertrekken.
21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars; en het zal geschieden wanneer gijlieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan.
22 Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen; die zult gijlieden op uw zonen en op uw dochters leggen, en gij zult Egypte beroven.

4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn;
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7 Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Ps. 72:11

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

In gesprek
1. Vraag

Waarom is een naam van iemand zo belangrijk? Wat zegt de Naam van God hier over Hem? (vers 14)?

2. Vraag

Waarom vraag Mozes aan God naar Zijn Naam?

3. Vraag

Waar kom je in onze erediensten de Naam van God op een vergelijkbare manier tegen?

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “Tegelijk ziet de predikant daar iets in wat elk mens eigen is: de poging om God te bewegen. „Mozes vraagt: Wie is de Heere? En God zegt: „Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.” De Heere geeft Zichzelf niet uit handen. Wij moeten aan Zijn kant gebracht worden.”

Wat bedoelt ds. Sonnevelt met deze woorden?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid