8 november 2021 

PILOT 'Gemaakt naar Zijn beeld'

Binnenland

Strijden voor het leven op een plaats waar de dood dreigt

Hun harten huilen als ze vrouwen de Utrechtse abortuskliniek zien binnengaan. Voor de wakers van KiesL...

Vorige week was het de Week van het Leven, bedoeld om aandacht te vragen voor het kwetsbare, ongeboren leven.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Genesis 9:1-6

1 EN God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde;
2 En ulieder vrees en ulieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op den aardbodem roert en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.
3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid.
4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.
5 En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen.
6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

Ps. 139:9

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

In gesprek
1. Vraag

Deze week is het de Week van het Leven. Vind jij zo'n speciale week waarin de beschermwaardigheid van het leven centraal staat belangrijk? Waarom?

2. Vraag

God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt, staat in Genesis 6 vers 9. Wat houdt het geschapen zijn naar het beeld van God in? Probeer dat eens in je eigen woorden uit te leggen. Betrek H.C. vraag 6 bij je antwoord.

3. Vraag

Wat zegt het gemaakt zijn naar Gods beeld over de waardigheid en beschermwaardigheid van het leven?

4. Vraag

Door de zondeval is het beeld van God in de mens aangetast. Maar dat is niet het enige. Het beeld van God kan ook weer hersteld worden. Hoe is dat mogelijk? En wat doet deze boodschap met jou?

Toelichting:
-auteur- Jasper Otte

Alle leven beschermwaardig.

32.000 Abortussen is een getal, één geaborteerd kindje is er één teveel...

Alles wat je om je heen ziet leven, is door God geschapen. Alle leven is in opdracht van God dan ook waard om beschermd te worden. De mens is geschapen naar het Beeld van God. Hij heeft Zijn mededeelbare eigenschappen in het karakter van de mens gelegd. Tot op zekere hoogte lijkt de mens daarin dus op God de Schepper. Dat zijn bijv. alwetendheid, wijsheid, goedheid, liefde, genade, barmhartigheid, ontferming, geduld, verdraagzaamheid, lankmoedigheid, heiligheid, rechtvaardigheid en almacht. Door de zondeval is helaas het grootste deel van deze goede Goddelijke eigenschappen verloren gegaan. Er is maar een klein beetje meer van over…

In Christus Jezus moet en kan dat Beeld weer hersteld worden in ons aller leven. Vandaar dat we mogen bidden “O Zoon, maak ons Uw Beeld gelijk?”

God heeft ná de zondeval ook een gebod moeten geven om het leven te beschermen. Gij zult niet doden!
Vandaar dat de ‘week van het leven’ nodig is om de beschermwaardigheid van het ongeboren leven onder de aandacht te brengen. Toch zijn er óók mensen die onder bepaalde omstandigheden ongewenst zwanger blijken te zijn. Zij kiezen er soms voor om het leven in de moederschoot te doden. Abortus provocatus heet dat.
Moeten wij niet protesteren tegen deze vreselijke manier om een mensje in stukjes te snijden en met een soort stofzuiger weg te zuigen? Alle leven is toch beschermwaardig? Het ongeboren leven kan zich niet laten horen en zich verdedigen. Wij kunnen dat wel, namens 32.000 naamlozen.

Een stad als Goes, niet dan vreselijk!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid