4 februari 2022 

Een tweede kans!?

Opinie

Augustinus: Geef nieuwe kans na strafbaar feit

Mensen die in de fout zijn gegaan, verdienen een herkansing. In onze samenleving is voor herstel en ve...

Wie na zijn zonde een verdiende straf heeft uitgezeten, verdient een nieuwe kans. Of toch niet altijd?

Het is een Bijbels gegeven: een zondaar verdient een herkansing. Na straf en berouw. Maar in hoeverre zijn christenen altijd daartoe genegen? En: moet je altijd bereid zijn? Wat nu als het weer misgaat? Welke verantwoordelijkheid draag je dan?
Het zijn vragen die in onze samenleving veel spelen. In het artikel lees je over deze ontwikkeling. We zijn niet meer zo geneigd om te denken aan genade(!) maar focussen ons al snel op schuld, straf en boete.
Wie zijn eigen hart goed kent, weet dat het hart vol is van zonden en boze gedachten. Koning David, de dichter van psalm 51, vraagt het aan God: Wees mij genadig, o God en reinig mij van mijn zonden.
Terugkeer, na straf is een Bijbels gegeven. Kerkvader Augustinus verwoordde het zo: Geen heilige zonder verleden, geen zondaar zonder toekomst.

Bijbelgedeelte

Lees verder

8 Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet.
9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.
10 Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn Woord is niet in ons.

7 Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginne gehoord hebt.
8 Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: Hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig; want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.
9 Die zegt dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.
10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem;
11 Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

Ps. 103:2

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.

In gesprek
1. Vraag

Waarom is het belijden van je zonden zo belangrijk? Zie ook vraag en antwoord 56 van de Heidelbergse Catechismus

2. Vraag

De aantekening van de BMU bij vers 9 legt uit: "Gods kinderen kunnen maar beter hun zonden belijden dan verdoezelen". Wat wordt daarmee bedoeld?

3. Vraag

Hoe zou het komen dat er in onze tijd zo weinig ruimte lijkt voor vergeving/een tweede kans en zoveel aandacht voor (hogere) straffen en schuld? Herken je dat bij jezelf?

4. Vraag

In het artikel lees je een citaat van kerkvader Augustinus: “Geen heilige zonder verleden, geen zondaar zonder toekomst.” Wat wil hij ons daarmee leren?

5. Stelling

“Het is je plicht als christen om iemand een tweede kans te geven.”

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid