24 maart 2022 

Een gokje wagen

Opinie

Gokje wagen klinkt onschuldiger dan het is

Hou het leuk, en speel met kleine bedragen. Komt best sympathiek over, zo’n reclame voor onlinegokken....

Sinds 1 oktober mogen gokbedrijven reclame maken. Het aantal gokreclames neemt hard toe; tot grote zorg van hulpverleners en meerdere politici.

Bijbelgedeelte

Lees verder

6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.

7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen;

8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.

9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.

10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.

11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen, en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;

20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.

21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;

23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!

24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

Ps. 15:5

Die nooit zijn geld op woeker geeft;
Die, d' onschuld en het recht genegen;
Het oog op geen geschenken heeft.
Wie dus oprecht en deugdzaam leeft,
Zal nimmer wank'len op zijn wegen.

In gesprek
1. Vraag

Is geld en bezit belangrijk voor jou? Waarom wel of waarom niet? 

2. Vraag

Winst maken is de uitdaging van het gokken. In 1 Timotheüs 6 benadrukt Paulus dat een christen tevreden moet zijn als hij kleding en eten heeft. Betekent dit dat een christen niet mag proberen om winst te maken?

3. Vraag

Paulus zegt dat mensen die graag rijk willen worden, "in verzoeking en in een strik vallen". Leg eens in je eigen woorden uit wat hij daarmee bedoelt (vers 9 en 10).

4. Vraag

Tegenover alle geldelijke winsten van deze wereld, plaatst Paulus de godzaligheid. Dat is "een groot gewin met vergenoeging". Waarom ben je ten diepste alleen rijk als je die godzaligheid kent?

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Gokken.

Paulus weet wat het is om gebrek te lijden en overvloed te hebben. Met alles is hij tevreden. In Fil. 4 schrijft hij dat hij alle dingen vermag door Christus, Die hem kracht geeft. Gebrek en overvloed, honger en verzadigd te zijn in tijden van overvloed. Paulus is tevreden met wat hij heeft in en met Christus. In het stukje van vandaag beperkt Paulus het tot voedsel, kleding en onderdak. Daarom vermaant hij de jonge kerken en ons om niet achter het ‘grote geld’ aan te gaan. Het geeft nl. verzoekingen om de gemene god van het geld te gaan dienen. De Mammon is nl. heel onbarmhartig. Hij helpt je alleen als je geld hebt!! De Mammon is genadeloos!
Als wij toch nog onvrede hebben of ongelukkig zijn met onze financiële situatie, is het goed om daarmee naar de HEERE te gaan en niet te gaan gokken! Het gebed van Agur uit Spr. 30:7-9 is dan ook een heel wijs gebed. “Geef mij geen RIJKDOM zodat ik U zou vergeten en geeft mij geen ARMOEDE zodat ik zou gaan stelen, maar voed mij met het brood van het mij bescheiden deel”.

Ander voorbeeld is het manna in de woestijn. Die veel verzamelde had niet over en die weinig had opgeraapt, die had genoeg! God zorgt écht wel hoor! Jezus zegt het in Mat. 6 als het gaat over bezorgd zijn en het hebben van de juiste schat in de hemel, waar mot, roest en dief niet zijn. God zorgt hier op aarde voor de vogeltjes, zou Hij dan niet voor je eten en je kleren zorgen? Waarom dan gaan gokken?

Zoek toch éérst het Koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen! Vandaag staat hetzelfde in vers 6, maar dan in andere woorden.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid