2 november 2020 

Een goed leven

Binnenland

Mark Rutte: Het draait om echt menselijk contact

Is een goed leven een perfect leven? Wat de coronacrisis ons leert, is dat het leven, als het erop aan...

Is een goed leven een perfect leven? Over die vraag hield premier Rutte zaterdagavond een lezing. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over een goed leven?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Micha 6:1-8

1 HOORT nu wat de HEERE zegt: Maak u op, twist met de bergen, en laat de heuvelen uw stem horen. 

2 Hoort, gij bergen, den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fundamenten der aarde; want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in rechte begeven.

3 O Mijn volk, wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij.

4 Immers heb Ik u uit Egypteland opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; en Ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aäron en Mirjam.

5 Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bíleam, de zoon van Beor, antwoordde,
en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des HEEREN kent.

6 Waarmede zal ik den HEERE tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God? Zal ik Hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren?

7 Zou de HEERE een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven
voor mijn overtreding? De vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?

8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?

Ps. 19:6

Dus krijg ik van mijn plicht,

O God een klaar bericht.

Wat is 't vooruitzicht schoon!

Hij, die op U vertrouwt,

Uw wetten onderhoudt,

Vindt daarin groten loon.

Maar, HEER, wie is de man,

Die op 't nauwkeurigst kan

Zijn dwalingen doorgronden?

O bron van 't hoogste goed,

Was, reinig mijn gemoed

Van mijn verborgen zonden.

In gesprek
1. Vraag

Premier Rutte sprak zaterdagavond over de vraag wat een goed leven is. Hoe ziet een goed leven volgens jou eruit? Moet dat perfect zijn?

2. Vraag

Een goed leven heeft betekenis in het leven van anderen, zei Rutte in zijn lezing. Je leeft dan niet alleen voor jezelf, maar kijkt ook om naar je medemens. In hoeverre ben jij van betekenis in het leven van anderen?

3. Vraag

In Micha 6 vers 8 zegt de profeet wat volgens de Heere een goed leven is. Hij noemt drie dingen die God van ons vraagt. Omschrijf die drie zaken eens één voor één in je eigen woorden. Herken jij die in je eigen leven?

4. Stelling

"Alleen een gelovig leven is een goed leven."

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Een goed leven.

Een goed leven is het als we leven tot eer van God en onze naaste. Dat is in theorie de boodschap van de Bijbel. In de praktijk echter hebben we te maken met de alledaagse dingen van dit leven. Wat heeft bijv. het corona virus afgelopen tijd met ons gedaan? Geen dag is er voorbijgegaan of het is ‘nieuws’ geweest. Wie zou niet ‘corona-moe’ worden? Tóch zullen we er tot het moment dat de pandemie verdreven is, mét elkaar mee moeten leren leven. Is dat een goed leven…? Het kan goed zijn, als we leven in de afhankelijkheid van een alles regerend en goed doende God. Met volle of halve klassen…, mét of zónder mondkapje…, thuis of klassikaal les..., met voldoende ventilatie enz.
Ons wereldje staat soms op z’n kop en we vragen ons af; ‘hoe lang nog, Heere?’. Iedere keer weer andere maatregelen…. Maar wat voor ons hetzelfde blijft, is het onveranderlijke Woord van God en wat Hij daarin van ons vraagt.
In Micha 6:8 staat: “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens (meesters, juffen, docenten, jongens en meisjes), wat goed is”. God wil ons bekend maken en heeft bekend gemaakt wat goed is. In de Bijbel staan alle richtingaanwijzers in dezelfde en in de goede richting. De enige, de goede richting! Het geloof in Christus, een leven met Christus hier en later is het beginnende eeuwige leven!
Oók ons geweten waarschuwt ons als we iets fout doen of willen doen. Dat is óók van God om ons bekend te maken wat goed of fout is. Hij vraagt van ons rechtvaardig te handelen, dat wil zeggen Hém en onze naaste hartelijk lief te hebben en ootmoedig met Hém te wandelen. Want waar liefde woont, gebiedt Hij Zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid!
In het verdere van dit hoofdstuk blijkt maar weer dat Gods zegen verbonden is aan een gehoorzaam leven. Maar óók blijkt uit de laatste verzen Zijn vloek over onrechtvaardig en hoogmoedig handelen.
We hebben dus wat betreft onze voor- of tegenspoed niet alles, maar wél veel in handen! God wil ons in deze dagopening ons weer leren wat goed is. Niks meer en niks minder. Luisteren we naar zijn stem? Volgen wij de richtingaanwijzers? Dan zullen we hier het eeuwige leven al beginnen. Dát is het enige goede leven!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid